_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 194 ทุน เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2556 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2556 ณ ห้องประชุมศาลาประชาคม อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง เข้าร่วม
สืบเนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับภารกิจทางการศึกษา โดยมีนโยบายที่จะส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เกิดความเท่าเทียมกันในจังหวัด ให้การส่งเสริมสนับสนุนเด็กและเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต ให้ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและทัดเทียม โดยสมาชิกในสังคมต้องคิดเป็น คิดชอบ ทำเป็น ทำชอบและแก้ไขปัญหาเป็น แก้ปัญหาชอบ และต้องรู้อย่างมีคุณภาพ ประกอบกับอำนาจหน้าที่ของ อบจ. ในเรื่องการส่งเสริม การพัฒนาเด็ก เยาวชน และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนให้ประชาชนได้รับการศึกษาอบรม ซึ่งปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษา ในจังหวัดภูเก็ต ที่ยังขาดแคลนโอกาสทางการศึกษา ต้องหาเงินเพื่อมาใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน จึงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาด้านการศึกษาเรียนรู้ ทำให้ไม่สามารถศึกษาความรู้ได้อย่างเต็มความสามารถ ในการนี้ อบจ.ภูเก็ต จึงได้จัดให้มีทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมทางการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เยาวชนชาวภูเก็ตมีคุณภาพด้านการศึกษา เป็นที่ยอมรับของชุมชนและก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน เพื่อมุ่งสู่สังคมความรู้อย่างมีคุณภาพ ซึ่งในปี 2556 ทาง อบจ.ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 194 ทุน แบ่งออกเป็นระดับ ปวส. จำนวน 9 คน และระดับปริญญาตรี จำนวน 185 คน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอแสดงความยินดีต่อผู้ที่ได้รับทุนทุกท่านที่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านมีคุณสมบัติได้รับทุนจริง สำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่มารับทุนในครั้งนี้ ขอให้มีความขยัน อดทน ไม่เย่อหยิ่ง จองหอง ให้อ่อนน้อมถ่อมตน พกรอยยิ้ม และเอาใจเขามาใส่ใจเรา แล้วท่านจะมีมิตรไมตรีจิตมากมาย คนที่ประสบความสำเร็จในชีวิต จะต้องมีอัธยาศัยไมตรีจิตที่ดีต่อกัน ดั่งคาถาที่ว่า ปรารถนาสิ่งใดในปฐพี เอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจง ถ้าอยากให้คนอื่นรักเรา จงรักและเอาใจใส่คนอื่นก่อน นายไพบูลย์ กล่าวต่ออีกว่า “นักเรียน นักศึกษา จะเก่งเรียนอย่างเดียวไม่ได้ ท่านจะต้องเก่งคน และเก่งงานด้วย ซึ่งข้อดีของนักเรียนที่ได้รับทุน คือ คือ เรามีภูมิคุ้มกัน และมีความอดทนมากกว่า ขอให้นักเรียนนักศึกษา เมื่อจบการศึกษาแล้ว อย่าเอาเงินเป็นตัวตั้ง ขอให้เอางานเป็นตัวตั้ง และหางานให้ได้ก่อน หลังจากนั้น เราจะเลือกตำแหน่งได้ด้วยความสามารถของเราเอง จงทำงานด้วยความขยัน ชีวิตข้างนอกไม่เหมือนชีวิตที่เป็นนักเรียน จะต้องเรียนรู้เอง ไม่มีครูมาสอน แต่บุคคลรอบข้าง จะเป็นครูสอนที่ดีที่สุด ฉะนั้น นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับทุนวันนี้ ทุกท่านโชคดีที่เป็นคนที่มีความอดทน มีภูมิคุ้มกันสูง แต่ขอเพียงให้ท่านมีความขยัน แล้วอย่าเย่อหยิ่ง จองหอง สิ่งสำคัญที่สุด นักศึกษาจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อแม่ พยายามหาโอกาสตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้ได้ ขอให้ทุกท่านจำวันนี้ให้ดี ถ้าคนไหนรู้คุณค่าของเงิน คนนั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิต นอกจากนี้ ขอให้นักเรียน นักศึกษา จงมีความอดทน มีสติเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลา ตั้งสติให้มั่น แล้วท่านจะมีความสำเร็จในชีวิตตลอดไป ในการนี้ ต้องขอขอบคุณผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านมีแต่สิ่งดีๆ ในชีวิต และประสบความสำเร็จโดยทั่วกัน” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 636 ครั้ง
วันที่ 22 สิงหาคม 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:50:20:PM