_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ด้านความซื่อตรงของ ร.ร.ในสังกัด ตามโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2556 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมในสถานศึกษา (กิจกรรมถอดองค์ความรู้ด้านความซื่อตรงของโรงเรียนในสังกัด) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2556 ณ โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจน นายสุทธิพงค์ ชาญชยานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
นายอวยพร สกุลตัน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) เพื่อจัดกิจกรรมด้านความซื่อตรงมาอย่างต่อเนื่อง และได้นำไปขยายผลลงสู่สถานศึกษาในสังกัด โดยในครั้งนี้เป็นการจัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ด้านความซื่อตรง การออกแบบหนังสือเล่มเล็ก มีกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย ครู และนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต รวมประมาณ 50 คน การจัดอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างให้ครูและนักเรียนเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีระเบียบวินัย เกิดทักษะในการพัฒนาชีวิตที่ดีและมีความภาคภูมิใจในตนเอง ผ่านกิจกรรมด้านคุณธรรม พร้อมทั้งฝึกฝนให้ครูและนักเรียน สามารถจัดทำหนังสือเล่มเล็ก และนำไปใช้ในการเรียนการสอนได้ ซึ่งรูปแบบในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การวางโครงสร้างและหลักการทำหนังสือเล่มเล็ก การออกแบบหนังสือเล่มเล็ก การถ่ายภาพเพื่อนำไปทำหนังสือเล่มเล็ก และการนำองค์ความรู้มาจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายกิตติพจน์ อรรถวิเชียร นายพงษ์ธร ยิ้มแย้ม และนายจิตรพงษ์ จีระฉัตร เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรม” ด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “ขอขอบคุณทางศูนย์คุณธรรม ที่ได้คัดเลือกให้โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เป็นโรงเรียนตัวอย่างคุณธรรมระดับประเทศ ซึ่งการที่โรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลดังกล่าว ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของจังหวัดภูเก็ต และเป็นตัวอย่างที่ดีในระดับประเทศ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณทุกโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ที่มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งการที่ทุกโรงเรียนได้ร่วมงานกัน ทำงานคุณธรรมกันอย่างแข็งขัน ทำให้เราได้รับรางวัลเช่นนี้ ดังนั้น การที่ศูนย์คุณธรรมได้ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้นำตัวอย่างดีๆ มาถ่ายทอดให้กับจังหวัดภูเก็ต และให้กับประเทศไทยได้สร้างตัวอย่างที่ดี ถือว่าเป็นโครงการที่ดีมาก และเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจ ที่ทุกโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เราให้ผู้ใหญ่ทำตัวอย่างให้เด็กดู ผู้บริหาร ผู้อำนวยการ คณะครู ทำตัวอย่างให้กับนักเรียน รุ่นพี่ทำตัวอย่างให้กับรุ่นน้อง ซึ่งการทำตัวอย่างให้ดูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด จะเห็นได้ว่านักเรียนที่อยู่ในโรงเรียน อบจ.ภูเก็ต คุณครูทุกคนได้ปลูกฝังให้นักเรียนมีจิตอาสา ให้นักเรียนสามารถเสิร์ฟอาหารเป็น เช็ดโต๊ะได้ ล้างห้องน้ำได้สะอาด นักเรียนก็จะมีจิตใจสะอาด แล้วนักเรียนก็จะเป็นคนที่ไม่อยู่เหนือความเป็นจริง ซึ่งนักเรียนจะต้องฝึกความอดทนตั้งแต่เด็ก อย่างไรก็ตาม ทางศูนย์คุณธรรมพยายามเน้นว่า ให้คนทำความดี มากกว่าสอนให้คนเก่ง ฉะนั้น โรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ทุกโรงเรียน พยายามมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดี ส่วนความเก่งจะตามมาเอง ในการนี้ ขอชื่นชมทางศูนย์คุณธรรม ที่ได้ทำตัวอย่างที่ดี นำตัวอย่างแห่งการทำความดีในทุกจังหวัด ซึ่งการที่ศูนย์คุณธรรมได้คัดเลือกโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน เป็นโรงเรียนตัวอย่างคุณธรรม จะเป็นกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหาร และพวกเราทุกคนที่จะทำคุณงามความดี รวมถึงเป็นตัวอย่างให้กับนักเรียนว่า การที่นักเรียนได้ทำคุณธรรมนั้นมีผู้ใหญ่คอยดูอยู่ และมีคนให้รางวัลอยู่เสมอ ซึ่งรางวัลที่ได้รับเป็นส่วนหนึ่งของกำลังใจที่จะทำให้เราทำความดีต่อไป” ขณะที่ นายสุทธิพงค์ ชาญชยานนท์ รองผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและขอชื่นชมโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ที่เป็นแกนหลักที่จะพัฒนา คิดองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านความซื่อตรง พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งต้องยอมรับว่า โลกในปัจจุบันเมื่อมีการพัฒนามากขึ้น มนุษย์จึงมุ่งเน้นเรื่องเศรษฐกิจมากขึ้น และเรื่องคุณธรรมจริยธรรมก็เริ่มเสื่อมถอยลง ดังนั้น การพัฒนาเศรษฐกิจ กับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม จึงต้องควบคู่ไปด้วยกัน โดยยึดหลัก 5 ประการ ได้แก่ หนึ่ง คือ ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สอง คือ ซื่อตรง ซื่อสัตย์ และรักความเป็นธรรม สาม คือ อัตลักษณ์ต่อคุณธรรมจริยธรรม การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สี่ คือ มีความสามัคคี เป็นคนดีมีวินัย ห้า คือ มีจิตสาธารณะและรักแวดล้อม ซึ่งนี่คือ อัตลักษณ์คุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมถอดองค์ความรู้ตลอดระยะเวลา 2 วันนี้ เชื่อว่าทางโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ร่วมกับเครือข่ายในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จะเป็นจุดเริ่มต้นในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่เป้าหมายความมีคุณธรรมจริยธรรม”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 464 ครั้ง
วันที่ 28 มิถุนายน 2556
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:33:59:PM