_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือการจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือแนวทางในการเตรียมความพร้อมจัดงานโครงการ อบจ.สัญจร ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการ อบจ.สัญจร มาอย่างต่อเนื่อง โดยร่วมกับจังหวัดภูเก็ต และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดภูเก็ต เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังความคิดเห็น ปัญหาความต้องการของประชาชน จัดบริการสาธารณะในการพัฒนาท้องถิ่น โดยจัดกิจกรรมการออกหน่วยให้บริการแก่ประชาชน ทั้งของหน่วยงานราชการและเอกชน การให้ความบันเทิง และการจัดเวทีประชาคม ตลอดจนมุ่งสร้างความรักความสามัคคี ความปรองดอง ซึ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 164 ครั้ง
วันที่ 07 พฤศจิกายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 03:23:30:AM