_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการข้าราชการ
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายธัญญวัฒน์ ชาญพินิจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ 10/2562 โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางมะลิวัลย์ ผลาภรณ์ หัวหน้าฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ อบจ. พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ทั้งนี้ ได้แจ้งเพื่อทราบในที่ประชุม เรื่องการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งและระดับของข้าราชการ อบจ. ในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การแต่งตั้งคณะกรรมการตามประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2562 ฉบับลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 รวมถึงการแต่งตั้งข้าราชการ อบจ. รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ภูเก็ต รายงานการให้ข้าราชการ อบจ.ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เรื่องประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประเภท พนักงานจ้างตามภารกิจ ครั้งที่ 2 ตลอดจนรายงานการลาไปต่างประเทศของข้าราชการ อบจ. และข้าราชการครู อบจ.ภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 159 ครั้ง
วันที่ 30 ตุลาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 04:15:30:AM