_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนา จ.ภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทล ภูเก็ต นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต สู่ เมืองอัจฉริยะ (Smart City)” ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายสมคิด สุภาพ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, สมาชิกสภาท้องถิ่น, ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด, องค์กรเอกชน, สถาบันการศึกษา, ผู้แทนประชาชน, หน่วยงานอื่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมสัมมนาฯ จำนวน 120 คน
ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากร 3 ท่าน ได้แก่ นายณัฐณรงค์ อานันท์ภิวัฒน์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดภูเก็ต นายประชา อัศวธีระ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตัล (สาขาภาคใต้ตอนบน) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต ดำเนินรายการโดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากจังหวัดภูเก็ตเป็น 1 ใน 7 จังหวัดนำร่องในการพัฒนา “เมืองอัจฉริยะ” หรือ “Smart City” ซึ่งปัจจุบันมีการขับเคลื่อน 4 ด้าน คือ ด้านการท่องเที่ยว ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงร่วมกับจังหวัดภูเก็ต จัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงข้อมูล และสามารถนำข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด โดยครอบคลุมทั้งเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยว การสร้างระบบขนส่งให้เป็นระบบขนส่งอัจฉริยะ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดภูเก็ต ด้านการส่งเสริมขีดความสามารถในการเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่ ด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว การรักษาพยาบาล ความปลอดภัย การศึกษา และการบริหารจัดการ (Smart City) นายสุพจน์ รอดเรือง ณ หนองคาย กล่าวว่า หวังว่าการสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานผู้ปฏิบัติ โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องดำเนินงานตามภารกิจอำนาจหน้าที่เป็นการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับองค์กรภาครัฐ ส่วนราชการ องค์กรเอกชน หรือหน่วยงานอื่น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้อง สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 223 ครั้ง
วันที่ 04 กันยายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:17:37:PM