_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปี 2562 หลักสูตร “การทำผ้ามัดย้อมสโนติกภูเก็ต” รุ่นที่ 1 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ นายสมคิด สุภาพ นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านอาชีพและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้สนใจนำไปประกอบอาชีพเสริมได้ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้นำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถผลิตของใช้ได้เอง เป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน เพื่อการพัฒนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านทักษะการฝึกอาชีพ ตลอดจนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยกำหนดจัดขึ้น จำนวน 2 รุ่นๆ ละ 50 คน รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 และรุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต มีกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการฝึกอบรม จำนวนทั้งสิ้น 100 คน โดยมี นางมีนา อยู่คง ประธานกลุ่มผ้าสโนติกและแปรรูปผลิตภัณฑ์ ตำบลกมลา และนางข้อตี้ย่ะ อะนะฝรั่ง สมาชิกกลุ่มผ้าสโนติกฯ เป็นวิทยากรให้ความรู้ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญกับโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพดังกล่าว เนื่องจากเป็นโครงการที่ดี มีประโยชน์ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปส่งเสริมคุณภาพชีวิตและพัฒนารายได้ของตนเองและครอบครัว สามารถนำไปประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก ผ้าสโนติกภูเก็ต หรือที่เรียกว่า “ผ้าลายสายแร่ภูเก็ต” กำลังได้รับความนิยม เป็นสินค้าโอทอปเพื่อการท่องเที่ยวของภูเก็ตที่สามารถเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว เป็นการเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายแก่ตนเอง ครอบครัว ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 210 ครั้ง
วันที่ 16 สิงหาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 05:27:52:AM