_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยนการกองกิจการสภา อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุม
การประเมินผลของคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 จำนวน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ประกอบด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง (กองกิจการขนส่ง) โครงการบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต (กองสาธารณสุข) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (กองสาธารณสุข) มิติที่ 2 ประเมินคุณภาพของบริการ ประกอบด้วย โครงการดำเนินกิจการขนส่งรถประจำทาง (กองกิจการขนส่ง) โครงการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (กองสาธารณสุข) โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต (กองสาธารณสุข) มิติที่ 3 ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (กองการท่องเที่ยวและกีฬา) ภารกิจงานช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (กองการท่องเที่ยวและกีฬา) โครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน (กองสาธารณสุข) มิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กองกิจการสภา อบจ.) โครงการ อบจ.สัญจร (กองกิจการสภา อบจ.) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลความสะอาดถนนและบำรุงรักษาสถานที่ต่างๆ (กองช่าง) โครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี (กองสาธารณสุข)

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 178 ครั้ง
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:36:54:PM