_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการองค์กร
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับคณะ จากวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อศึกษาดูงานเรียนรู้แนวทางการบริหารจัดการองค์กร งานที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมทั้งดำเนินการตามพันธกิจหลักของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ด้วยวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับมหาวิทยาลัย Central China Normal University ได้ร่วมกันดำเนินการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ One Belt and One Road 2019: Connecting China and Thailand ที่มีเนื้อหาเน้นในด้านการจัดการศึกษา สังคม และวัฒนธรรมนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดอบรมดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ จึงได้นำคณะศึกษาดูงาน จำนวน 22 คน ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 118 ครั้ง
วันที่ 09 กรกฎาคม 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 23:37:51:PM