_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ แก้ไขปัญหาด้านการบริหารจัดการน้ำในจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดภูเก็ต (Phuket Clinic Center) โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ. นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
การจัดประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อประสานการปฏิบัติงานแบบบูรณาการของคณะทำงานฯ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัด องค์กรเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้แทนประชาชน หน่วยงานอื่นและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยได้มีการพิจารณาเรื่องการเตรียมการเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และอุทกภัยในจังหวัดภูเก็ต เกี่ยวกับสถานการณ์น้ำ ปริมาณน้ำต้นทุนสำรอง แหล่งน้ำดิบในแต่ละพื้นที่ในการอุปโภคบริโภคของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้ง อุทกภัย และการแก้ไขปัญหา ในปีที่ผ่านมาของแต่ละพื้นที่ในจังหวัดภูเก็ต พร้อมกันนี้ ได้วางแผนเพื่อบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ตลอดจนแนวทางประสานความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 188 ครั้ง
วันที่ 20 มิถุนายน 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:05:54:PM