_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริตจังหวัดภูเก็ต นายจรัญ ธัญญอุดร ประธานเครือข่าย ป.ป.ช.ภูเก็ตภาคประชาสังคม พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
ในการนี้ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์ต้านโกง กทม. เทศบาลตำบลวังกะ และเทศบาลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี อันจะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ต่อไป นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวว่า หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เครือข่ายฯ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฝ้าระวังการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพื่อให้เครือข่ายฯ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต คาดหวังว่าผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐต่อไป ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังเป็นรูปธรรม การสานสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุมในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมภิบาลนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งการพัฒนางานในความรับผิดชอบที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงกันของทุกภาคส่วนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีพอและสามารถคงอยู่เป็นรากฐานของนโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นนโยบายสำคัญระดับหน่วยงาน องค์กรของทุกภาคส่วนในทุกระดับที่ร่วมผลักดันให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 226 ครั้ง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 02:10:48:AM