_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0”
อบจ.ภูเก็ต
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นำโดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา และข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ “บริบทของท้องถิ่นกับการพัฒนาประเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0” ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดขึ้น ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 11-13 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา
การจัดอบรมสัมมนาทางวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนจังหวัด 76 จังหวัด ซึ่งสามารถนำความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าวไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามนโยบายของรัฐบาล และให้เกิดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ความเชื่อมโยงในการบริการสาธารณะขององค์การปกครองส่วนจังหวัดในยุคไทยแลนด์ 4.0 พัฒนาแก้ไขปัญหาในมิติด้านเศรษฐกิจสังคม และความมั่นคง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด 76 จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเชียงใหม่ และผู้สังเกตการณ์จากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ภาค 8 และภาค 9 รวมจำนวน 2,800 คน

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 264 ครั้ง
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:12:15:PM