_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต (ชั่วคราว) ชั้น 2 ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ) โดย คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้รายงานและบันทึกความเห็นที่ได้จากการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพิจารณาเรียงตามลำดับข้อ ดังนี้ ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,305,000,000 บาท ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,305,000,000 บาท มีการแปรญัตติ มีการแก้ไข โดยได้พิจารณาเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ มีการแก้ไข ข้อ 1 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองการเจ้าหน้าที่ ข้อ 2 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบจ.ภูเก็ต ข้อ 3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองการศึกษาฯ ข้อ 4 งานโรงพยาบาล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองสาธารณสุข ข้อ 5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กองสาธารณสุข ข้อ 6 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองกิจการขนส่ง ข้อ 7 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง ข้อ 8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงและสิ่งก่อสร้างของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ข้อ 9 งบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการส่งเสริมการขายและการตลาด กองการท่องเที่ยวฯ ข้อ 10 โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต กองการท่องเที่ยวฯ ข้อ 11 งบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม โดยวาะขั้นลงมตินั้น มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเสียงข้างมาก พร้อมกันนี้ ได้มีข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส เรื่องการจัดงานกินผักของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสมาชิกสภา อบจ. ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 323 ครั้ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:11:53:PM