_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องพระพิทักษ์ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ เมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” (Phuket Andaman Halal Tourism 2018) โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ซึ่งมี นายถาวรวัฒน์ คงแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และ ดร.โกมล ดุมลักษณ์ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน โดยมี คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนภาครัฐและเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจฮาลาล สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การบริการการท่องเที่ยว โดยเฉพาะกลุ่มท่องเที่ยวมุสลิมทั้งในและต่างประเทศ เป็นการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ และองค์กรศาสนาที่ให้การส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนและการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต เป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดอื่นๆ ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้นักธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ผู้ประกอบการอาหารฮาลาล ผู้ประกอบการที่สนใจได้มีความรู้ ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันระหว่างเครือข่าย และแสดงศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาล รวมทั้งธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ โดยใช้จังหวัดภูเก็ตเป็นศูนย์กลางการสัมมนาด้านธุรกิจบริการฮาลาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวและธุรกิจบริการฮาลาลในจังหวัดภูเก็ตต่อไป การจัดงาน“ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” ได้แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 งานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” เป็นการประชุมสัมมนาวิชาการ โดยเชิญ เอเจนซี่การท่องเที่ยว ตลอดจนผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวจากประเทศมุสลิม และในจังหวัดภูเก็ต รวมถึงในเขตอันดามัน ได้มาประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางธุรกิจ โดยเฉพาะการทำธุรกิจเกี่ยวกับฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว โดยจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 การจัดงานส่วนที่ 2 งาน “ภูเก็ตอันดามันฮาลาลเอ็กซ์โป 2018” ในระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2561 ณ เวทีกลางสะพานหิน ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญการยกระดับมาตรฐานฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิมที่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาล ช่วยกระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนในจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงเครือข่ายของผู้ประกอบธุรกิจฮาลาลในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต บริเวณงานมีการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงาม ภายในงานยังมีกิจกรรมการแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม การออกร้านสินค้า OTOP ของจังหวัดภูเก็ต อันดามัน และภาคใต้ การออกร้านอาหารมุสลิมกว่า 100 ร้าน กิจกรรมบนเวที การขับร้องอะนาซีด การแสดงของเยาวชน จัดแสดงนิทรรศการชีวประวัติศาสดามูฮัมหมัด (ซ.ล.) และนบีแห่งอิสลาม รวม 5 ท่าน และนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ฮาลาล การแสดงวัฒนธรรมเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวมุสลิม และจัดทำเส้นทางการท่องเที่ยวฮาลาลของจังหวัดภูเก็ต (Halal Route) สำหรับการจัดงานสัมมนา “ภูเก็ตอันดามันฮาลาล เพื่อการท่องเที่ยว ปี 2561” องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สมาพันธ์สมาคมการค้าการท่องเที่ยวฮาลาลไทย-อาเซียน และสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการธุรกิจ สินค้าและการบริการด้านการท่องเที่ยวและฮาลาลทั้งต่างประเทศและในประเทศ กลุ่มผู้นำอิสลาม รวมถึงประชาชนทั่วไป เข้าร่วมฟังสัมมนาในครั้งนี้ นายสุธรรม บุญมาเลิศ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี กล่าวว่า ความหมายของฮาลาลในเชิงการท่องเที่ยวคือการเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวและสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับการออกแบบมาให้สอดคล้องกับความต้องการของชาวมุสลิม ปัจจุบันการท่องเที่ยววิถีอิสลามเข้ามาเป็นสินค้าใหม่ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการแบบฮาลาลเพื่อให้สอดรับกับตลาดใหม่ดังกล่าว อุตสาหกรรมบริการถือเป็นภาคส่วนสำคัญที่ส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีอิสลาม ดังเช่นที่โรงแรมหรือรีสอร์ทต่างๆ ไม่ให้บริการเครื่องดื่มมีแอลกอฮอล์แก่ผู้โดยสารชาวมุสลิม แต่จะให้บริการอาหาร ฮาลาล ซึ่งประกอบด้วยเนื้อสัตว์ที่ผ่านกระบวนการการเชือดอย่างถูกวิธี ปราศจากส่วนผสมที่เป็นของต้องห้ามตามหลักศาสนา และมีสปาและสระว่ายน้ำที่แบ่งส่วนชาย-หญิงชัดเจน สำหรับสายการบินในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยววิถีอิสลาม จะไม่ให้บริการเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมถึงผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกร มีช่องรายการศาสนาให้ลูกค้าสามารถเลือกรับชมตามอัธยาศัย มีการประกาศเวลาละหมาด จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดเดียวที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นเกาะ และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องของหาดทรายที่สวยงาม น้ำทะเลใส ท้องทะเลที่งดงามเหมาะสำหรับการดำน้ำ รวมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวก รองรับนักท่องเที่ยวอย่างครบครัน เศรษฐกิจส่วนใหญ่ของจังหวัดภูเก็ตมาจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การท่องเที่ยววิถีอิสลามก็น่าจะเป็นอีกธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ขอขอบคุณทาง อบจ.ภูเก็ต ที่ได้เล็งเห็นประโยชน์ในการส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวด้านฮาลาล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวในการพัฒนาและเติบโตธุรกิจของการท่องเที่ยวฮาลาลต่อไป.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 448 ครั้ง
วันที่ 27 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:28:44:PM