_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (การเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย) ประจำปี 2561 โดย นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึง ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วม จำนวนประมาณ 300 คน
นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นการสร้างความสามัคคี และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ตลอดจนเพื่อส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน” นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างจิตสำนึกและเรียนรู้วิถีประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดี และกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต” ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายจินดา บุญจันทร์ กรรมการบริหารสถาบันองค์กรมหาชน บรรยายหัวข้อเรื่อง “การสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมือง” นายสมเพ็ชร์ สุกใส พนักงานสืบสวนและไต่สวนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้ากลุ่มงานสืบสวนสอบสวนและพรรคการเมือง บรรยายหัวข้อเรื่อง “รัฐธรรมนูญกับการเลือกตั้ง” และนายวัชรินทร์ คชฤทธิ์ พนักงานการเลือกตั้งปฏิบัติการ สาธิตเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งอิเล็กทรอนิกส์

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 104 ครั้ง
วันที่ 07 สิงหาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 06:53:03:AM