_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงานปรับปรุงระยะเวลาการให้บริการประชาชน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด อบจ.ภูเก็ต โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ อบจ. และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ณ ห้องประชุมชั้น 3 โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต
การประชุมในครั้งนี้ มีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณากระบวนงานที่จะปรับปรุงระยะเวลาในการให้บริการประชาชน ตามประกาศ อบจ. เรื่องกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการประชาชนของ อบจ.ภูเก็ต กระบวนงานบริการ 8 กระบวนการ ได้แก่ 1.การจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้พักโรงแรม 2.การรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ 3.การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค 4.การช่วยเหลือสาธารณภัย งานบริการเต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ การบริการรถสุขาเคลื่อนที่ งานบริการรถบรรทุกน้ำ งานบริการรถบรรทุกศพ 5.ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว 6.ท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมการใช้บริการท่าเทียบเรือ (ผู้โดยสาร) การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมจอดเรือ การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมการจอดรถ การจำหน่ายตั๋ว ค่าธรรมเนียมรถขนส่งสัมภาระ 7.ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ การให้บริการยืมหนังสือ 8.การขอรับการช่วยเหลือสนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์ที่จำเป็นให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้ป่วยที่อยู่ในระยะที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต งานโครงการภูเก็ตแคร์ “สุขภาพพอเพียงกับโรงพยาบาลหมื่นเตียงในภูเก็ต”

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 60 ครั้ง
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 13:38:42:PM