_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิและส่งเสริมสนับสนุนบทบาทของสตรี
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย” ประจำปี 2561 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มสตรีและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 500 คน
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทยนั้น เป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรี ซึ่งถือว่ามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่าผู้ชาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสตรีในสังคม ซึ่งจะทำให้กลุ่มสตรีได้รับความรู้ เกิดความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และพร้อมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป การจัดโครงการในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ วรรณวิชัยกุล และ ผศ.ดร.เทอดศักดิ์ ยอแสงรัตน์ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “กฎหมาย และสิทธิสตรี เพื่อพัฒนาให้ก้าวทันกับยุคไทยแลนด์ 4.0” และ “บทบาทสตรีกับการสร้างอาชีพ เสริมรายได้ในยุคไทยแลนด์ 4.0” และภายในงานมีการมอบเกียรติบัตร “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2561” ด้าน นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรี ซึ่งยืนยันต่อสู้เพื่อความเสมอภาค ความยุติธรรม และเพื่อการพัฒนา จึงได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญต่อสตรีเช่นกัน โดยการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาด้านสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย ประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายและสิทธิสตรี เพื่อสร้างภาวะผู้นำ เปิดโอกาสให้สตรีเข้ามามีบทบาท กล้าคิดกล้าแสดงออก มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาสังคม เพื่อส่งเสริมให้องค์กรสตรีเกิดความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม อันนำมาสู่การพัฒนาประเทศโดยรวม ตลอดจนเพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับจังหวัดและในสังคม’ สำหรับผู้ได้รับประกาศเกียรติคุณ “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2561 อำเภอเมือง ได้แก่ นางกฤษวรรณ แซ่ตัน อายุ 53 ปี ต.ตลาดใหญ่ (ในนามเทศบาลนครภูเก็ต), นางสาวปุณฑริกา เกื้อสกุล อายุ 53 ปี ต.วิชิต, นางวิภา มณีศรี อายุ 63 ปี ต.ราไวย์, นางกิติมา ถิรสัตยาพิทักษ์ อายุ 68 ปี ต.ฉลอง, นางทัศนีย์ แก้วคล้าย อายุ 54 ปี ต.รัษฎา, นางสาวระเบียบรัตน์ ทองธานี อายุ 49 ปี ต.เกาะแก้ว, นางดวงพร ดำแท้ อายุ 67 ปี ต.กะรน, “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2561 อำเภอกะทู้ ได้แก่ นางอุดมศรี อินทะนะนก อายุ 51 ปี ต.กะทู้ นางปองหทัย สืบสอาด อายุ 56 ปี ต.ป่าตอง, นางมัฑนา ใบโส้ อายุ 48 ปี ต.กมลา, “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2561 อำเภอถลาง ได้แก่ นางจินดา จิรสุนทรกุล อายุ 71 ปี ต.เชิงทะเล (ในนามเทศบาล ต.เชิงทะเล), นางอุไรวรรณ จำปาดะ อายุ 49 ปี (ในนาม อบต.เชิงทะเล), นางสาวยินดี ตอนสี อายุ 51 ปี ต.เทพกระษัตรี (ในนามเทศบาล ต.เทพกระษัตรี), นางนุชรี จิตต์สวาท อายุ 49 ปี (ในนาม อบต.เทพกระษัตรี), นางรัชนี ปิ่นชัยศิริ อายุ 58 ปี ต.ศรีสุนทร, นางขัตติยา แอสบิลลี่ อายุ 62 ปี ต.ป่าคลอก, นางยวนตา พรหมชัย อายุ 60 ปี ต.สาคู และนางอุบล ทัตติวงศ์ อายุ 65 ปี ต.ไม้ขาว

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 273 ครั้ง
วันที่ 16 มีนาคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 09:34:40:AM