_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่หนึ่ง
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่หนึ่ง โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต
ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2560 (ครั้งที่ 2) รวมถึงสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้กระทู้ถามนายก อบจ.ภูเก็ต ในประเด็นต่างๆ ได้แก่ ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารโรงพยาบาล ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาโครงการรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง (Life guard) โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาคปกติเป็นนานาชาติ ว่าด้วยแนวทางการแก้ปัญหาและพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ความคืบหน้าการบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อาทิ การวางรูปแบบในพื้นที่ แนวทางการจัดการบริหารสู่ตลาดประชารัฐ และขั้นตอนการทำงานเดินชมป่าชายเลน พร้อมทั้งสมาชิกสภา อบจ. ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 353 ครั้ง
วันที่ 24 มกราคม 2561
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:21:09:PM