_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐของดี จ.ภูเก็ต” (Grand Opening) ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต” (Grand Opening) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่มวันทำการ เพื่อบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งรายใหม่ หรือเป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ขาย ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ (Grand Opening) พร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวว่า “อำเภอถลางได้เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 197 ราย แบ่งแยกตามประเภทตลาด 4 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 1 แห่ง จำนวน 2 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 2 แห่ง จำนวน 15 ราย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 11 แห่ง จำนวน 68 ราย และตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (Gateway) 3 แห่ง จำนวน 112 ราย ซึ่งอำเภอถลางได้จัดส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว สำหรับวันนี้ มีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนมาร่วมจำหน่ายในตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต (Gateway) ณ ประตูเมืองภูเก็ต ทั้งสิ้น 70 ราย ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ระดับจังหวัด จำนวน 118 ราย โดยมีผู้ประกอบการ/ผู้ค้า ตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัด จำนวน 1 บูธ และผู้ประกอบการ/ผู้ค้า สินค้า OTOP จำนวน 20 ราย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการและบันเทิง กิจกรรมการแสดงบนเวทีทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งนิทรรศการของดีจังหวัด กิจกรรมจากภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นอำเภอถลาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว” ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในการลดความเหลื่อมล้ำ การช่วยเหลือคนเดือดร้อน สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ขาย โดยได้จัดให้มีโครงการตลาดประชารัฐขึ้น ดำเนินการในลักษณะการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ สนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาตลาดใหม่ สร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติ รองรับผู้ที่มีความเดือดร้อนให้มีพื้นที่ในการค้าขาย รวมถึงการยกระดับการค้าขายในชุมชน จังหวัดภูเก็ตได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก สรุปทั้งจังหวัดมีการลงทะเบียน 1,074 คน จังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้ให้ครอบคลุมทุกราย โดยพยายามจัดสรรพื้นที่ของแต่ละตลาดที่มีอยู่ทั้ง 7 ตลาด ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด สำหรับวันนี้ ถือเป็นวันเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ของอำเภอถลาง สามารถเพิ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมมาจำหน่ายในตลาดนี้ได้ถึง 70 ราย ทั้งนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด นายก อบจ.ภูเก็ต นายก อบต.ไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งหวังว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดประชารัฐต้นแบบให้กับตลาดอื่นๆ ต่อไป” ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต กล่าว

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 211 ครั้ง
วันที่ 07 ธันวาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 01:48:31:AM