_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทย จ.ภูเก็ต
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต และนายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล โดยชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต พร้อมรับเกียรติบัตรในฐานะองค์กรที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ณ ซีเอสโบว์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ชั้น 2 อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน และนางสุดาวรรณ ปลอดทอง ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต ได้กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายสนิท ศรีวิหค, นายธีระ อนันตเสรีวิทยา และนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อหารายได้สนับสนุนสวัสดิการสำหรับข้าราชการ เจ้าหน้าที่รัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและสมาชิกอาสารักษาดินแดน เช่น การมอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของ อส. และบุตรของข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง ในสังกัด รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพให้แก่กลุ่มแม่บ้านที่ว่างงาน หรือมีรายได้น้อย เพื่อหารายได้ในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ ดังที่ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดภูเก็ต ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเลี้ยงอาหารแก่ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์ต่างๆ เช่น โรงเรียยนภูเก็ตปัญญานุกูล ศูนย์พัฒนาการและจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ รวมทั้งผู้ต้องขังในเรือนจำ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ เป็นต้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ร่วมกับหน่วยงาน เช่น องค์กร สมาคมอื่นๆ เช่น จัดซื้อแพมเพิร์ส รถเข็น เครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ประกอบด้วย มอบโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้ให้การสนับสนุนการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล รวมจำนวน 59 หน่วยงาน มอบเงินทุนการศึกษาแก่บุตรของสมาชิกอาสารักษาดินแดนจังหวัดภูเก็ต จำนวน 55 ทุน ทุนละ 1,500 บาท รวมเป็นเงิน 82,500 บาท การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 80 ทีม และพิธีรับรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันประเภทต่างๆ รวม 9 ประเภท นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลในครั้งนี้ ทำให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชน ที่ได้ให้การสนับสนุนทำให้การดำเนินการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลของชมรมแม่บ้านมหาดไทยประสบความสำเร็จ มีรายได้เพื่อจะนำไปใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องที่ทำให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 214 ครั้ง
วันที่ 28 สิงหาคม 2560
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:27:55:PM