_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) ครั้งที่ 1
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) ครั้งที่ 1 โดยมี นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการกองช่าง อบจ.ภูเก็ต เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม
สำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดภูเก็ต ตามโครงการภูเก็ตไร้ขยะ (Phuket Zero Waste) ในครั้งนี้ มีกาบรรยาย หัวข้อ “การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) โครงการรประเทศไทยไร้ขยะ” โดย นายสาธิต กลิ่นภักดี ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จากสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต บรรยาย หัวข้อ “การบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของจังหวัดภูเก็ต” โดย นายณัฐกฤษณ์ พลเพชร นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต บรรยาย หัวข้อ “บทบาททของแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม ในการขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง” โดย นายฐิติ สาวิสัย วิทยากรครูภูมิปัญญาไทยสิ่งแวดล้อม และแบ่งกลุ่มย่อย “วางแผนปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการภูเก็ตไร้ขยะ ต่อเนื่อง ตลอดปี งบประมาณ 2560” นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า เนื่องด้วยกระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำแผนปฏิบัติการการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ ในโครงการ “ประเทศไทยไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ในระยะ 1 ปี (พ.ศ.2559-2560) ภายใต้แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ พ.ศ.2559-2564 นั้น เป็นแนวทางเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมปลอดขยะ (Zero waste Society) ซึ่งวางอยู่บนแนวคิด 3Rs คือ การลดปริมาณขยะจากแหล่งต้นทาง (Reduce) การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse) และการแปรรูปขยะ (Recycle) โดยมุ่งเน้นการลดปริมาณขยะจากครัวเรือนและส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทาง ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในอัตราร้อยละ 7 และมีปัญหาเรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งพบว่าปัจจุบันมีปริมาณขยะมูลฝอยที่เข้าสู่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอย ถึงวันละ 800 ตัน เกินกว่าโรงเตาเผาขยะที่รองรับในการกำจัดได้ ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบ รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังนิสัยในเรื่องของการคัดแยกขยะ การนำกลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการนำสิ่งของเหลือใช้มาเพิ่มมูลค่า เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะในจังหวัดภูเก็ตในอนาคต

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 323 ครั้ง
วันที่ 13 ตุลาคม 2559
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 16:40:41:PM