_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต (ต่อเนื่อง) ปี 2558 หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางวัลภา จีนลอย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
จากการดำเนินโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน จำนวน 765 ราย ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจิตอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมฯ ร่วมกันออกเยี่ยมติดตามดูแล โดยการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยฯ แบบองค์รวม นั่นคือ การมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขด้วย สำหรับโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต (ต่อเนื่อง) ปี 2558 นี้ ยังคงยึดวัตถุประสงค์เดิม คือ จิตอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการฯ ได้รับความฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักสูตร 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 260 คน ในหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ คมสัน ทินกร ณ อยุธยา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการติดเตียงในครั้งนี้ นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดภูเก็ตของเรามีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เรามีเครือข่ายจิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล ที่เข้มแข็งพร้อมที่สละเวลาในการออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเห็นได้จากที่ได้มีการลงเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ พบว่า เดิมผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอยู่บ้านบางรายไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยนั้น ขณะนี้เขาเหล่านั้นสามารถลุกขึ้นมานั่งรถเข็นและออกจากบ้านได้ด้วยตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่ช่วยหารายได้อีกด้วย ทั้งนี้ เกิดจากจากความร่วมมือร่วมใจของทีมสหวิชาชีพที่เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และทุกภาคส่วน ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการฯ มาโดยตลอด ในการนี้ ขอขอบคุณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณะทำงาน ผู้เข้ารับการอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจ ในการจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 992 ครั้ง
วันที่ 04 กรกฎาคม 2558
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 08:56:19:AM