_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้การใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยใช้คลื่นความถี่กลางในการติดต่อระหว่างรัฐและประชาชน เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ที่ห้องรายา โรงแรมรอยัลภูเก็ตซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องวิทยุคมนาคม โดยใช้คลื่นความถี่กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรณีเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉินในเขตพื้นที่ จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายสมเกียรติ สังข์ขาวสุทธิรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธาน
สำหรับโครงการดังกล่าว ทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11 (ภูเก็ต) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมกรณีเกิดภัยพิบัติและเหตุฉุกเฉิน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การอนุญาตและการกำกับดูแลการใช้คลื่นความถี่กลางสำหรับการติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชน รวมถึงเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถใช้เครื่องวิทยุคมนาคมโดยมีคลื่นความถี่กลางในการติดต่อประสานงานระหว่างกัน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ประเทศเกิดภัยพิบัติหรือเหตุฉุกเฉิน ก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างผู้เข้ารับการฝึกอบรมและวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานของรัฐ ประชาชน สมาคม มูลนิธิ บริษัท และหน่วยงานอื่นๆ จำนวนทั้งสิ้น 120 คน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11 (ภูเก็ต).

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 310 ครั้ง
วันที่ 23 ธันวาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 17:30:24:PM