_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันแม่แห่งชาติ “รู้รักสามัคคี รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี”
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 “รู้รักสามัคคี รวมใจเทิดไท้องค์ราชินี” โดยมี คณะผู้บริหาร อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนกลุ่มสตรีมุสลิม อบจ.ภูเก็ต กลุ่มสตรีจากแต่ละตำบลในจังหวัดภูเก็ต ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงาน ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2557 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องโนวโรกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระชนมายุครบ 82 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2557 รวมทั้งเพื่อเป็นการระลึกถึงและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อแม่ผู้มีพระคุณ ตลอดจนประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป โดยภายในงานมีพิธีถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน พุ่มทอง, กล่าวคำอาเศียรวาท เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลฯ และวันแม่แห่งชาติ, ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี, ร่วมร้องเพลงสดุดีมหาราชา, พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ “แม่ดีเด่น ประจำปี 2557, กิจกรรมรู้รัก สามัคคี ปรองดองสมานฉันท์ (คืนความสุขให้แม่) โดย ทัพเรือ ภาคที่ 3 นำโดย เรือเอกสุพล สายทองและคณะ, กิจกรรมร้องเพลงประสานเสียงเนื่องในวันแม่ของกลุ่มผู้สูงอายุชุด อิ่มอุ่นใจรักจากแม่, การแสดงของกลุ่มสตรี จำนวน 3 ชุด, กิจกรรมบรรยาย หัวข้อ โภชนาการอาหารกับคุณแม่สูงวัย พร้อมให้คำปรึกษาและตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดย โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต สำหรับแม่ดีเด่น ประจำปี 2557 ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทแม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร มีจำนวน 19 คน ประกอบด้วย นางราศี วิทยปิยานนท์ อายุ 82 ปี (ตำบลตลาดใหญ่), นางนุชรี ตันสันติวงศ์ อายุ 69 ปี (ตำบลตลาดเหนือ), นางปุรัตน์ เกียรติสุขเกษม อายุ 75 ปี (ตำบลรัษฎา), นางธัญลักษณ์ ชูปาน อายุ 60 ปี (ตำบลกะรน), นางสีไพร ศรีเดช อายุ 60 ปี (ตำบลราไวย์), นางขวัญใจ เผือกเพ็ชร อายุ 67 ปี (ตำบลฉลอง), นางเมธินี จิตต์เกื้อ อายุ 64 ปี (ตำบลวิชิต), นางสอฮวด เอิบอิ่มฤทธิ์ อายุ 77 ปี (ตำบลเกาะแก้ว), นางบุญเรียม พันธ์สน อายุ 62 ปี (ตำบลป่าคลอก), นางส่งศรี ถิ่นถลาง อายุ 74 ปี (ตำบลศรีสุนทร), นางสำอาง ศิวาภรณ์จงจิต อายุ 76 ปี (เทศบาลตำบลเชิงทะเล), นางฉ้า คหาปนะ อายุ 80 ปี (อบต.เชิงทะเล), นางนันท์ เพ็ชรพังงา อายุ 82 ปี (เทศบาลตำบลเทพกระษัตรี), นางกิมทวน ประดิษฐ์ อายุ 89 ปี (อบต.เทพกระษัตรี), นางประพิน สมพงษ์มิตร อายุ 64 ปี (ตำบลสาคู), นางสิวอุ่ย เนาวศิริ อายุ 72 ปี (ตำบลไม้ขาว), นางวิไล แก้วแจ่ม อายุ 61 ปี (ตำบลกะทู้), นางวรรณดี แซ่ภู่ อายุ 61 ปี (ตำบลป่าตอง) และนางเจะป๊ะ กริชสั้น อายุ 62 ปี (ตำบลกมลา) นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “อบจ.ภูเก็ต มีความภาคภูมิใจที่ทุกท่านได้มาร่วมงานในวันนี้ ซึ่งเป็นงานที่แสดงประกาศเกียรติคุณแม่ ความภาคภูมิใจของความเป็นแม่ ทั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต มีความมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์ สร้างสังคมแห่งความดี สังคมแห่งคุณธรรม สังคมแห่งความกตัญญูกตเวที ความจงรักภักดี เพื่อภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม สำหรับแม่เป็นผู้รักลูกมากที่สุด ไม่มีความรักใดยิ่งใหญ่เท่าความรักของแม่ แม่เฝ้าเลี้ยงดูลูก คอยอบรมสั่งสอน ให้ความรัก ให้กำลังใจ ให้ชีวิต ให้ทุกๆ อย่าง เพื่อลูกเป็นคนดีและมีอนาคตที่ดี ในการนี้ ต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมกันสร้างสรรค์คุณงามความดี สร้างพลังแห่งความรัก ความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ ขอบคุณทุกองค์กรที่เกี่ยวข้อง ทั้งเทศบาล อบต. ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้นำสตรี ซึ่งทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์สังคมแห่งคุณภาพในวันนี้” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 304 ครั้ง
วันที่ 13 สิงหาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 22:10:46:PM