_PRINT 
logo.gif

ข่าว : อบจ.ภูเก็ต เปิดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2557
อบจ.ภูเก็ต
เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 16.00 น. ที่อาคารยิม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2557 โดยมี นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต และนายโอภาส ชอบดี สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมถึงนางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต นายวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ตลอดจนเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต แขกผู้มีเกียรติ คณะครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน และนักกีฬา เข้าร่วม
สำหรับการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2557 จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 1–20 สิงหาคม 2557 ณ สนามอาคารยิม 1 ศูนย์กีฬาสะพานหิน สนามฟุตซอลโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา และสนามฟุตซอลโรงเรียนเทศบาลกะทู้ 2 โดยทำการแข่งขันแบบแบ่งสาย 4 สาย ซึ่งมีสถานศึกษาในจังหวัดภูเก็ต ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 13 ทีม ได้แก่ โรงเรียนเมืองถลาง โรงเรียนเชิงทะเลวิทยาคม โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 36 โรงเรียนกะทู้วิทยา โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โรงเรียนเทศบาลบ้านบางเหนียว วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต โรงเรียนวีรสตรีอนุสรณ์ และโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “กีฬาฟุตซอลของจังหวัดภูเก็ต มีชื่อเสียงติดอันดับประเทศ ซึ่งความสามารถเหล่านี้ นักกีฬาจะต้องใช้เวลาในการฝึกฝน สำหรับการจัดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ จะทำให้เยาวชนเกิดทักษะในการแข่งขัน และทุกคนสามารถแสดงความสามารถของตนเองได้ ดังนั้น จึงขอให้นักกีฬาได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ในการแข่งขันครั้งนี้ ทั้งนี้ ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการแข่งขัน รวมถึงนักกีฬา และอาจารย์ในทุกโรงเรียนที่ทำให้เกิดโครงการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ในครั้งนี้ พร้อมทั้งขอบคุณท่านวิรัช พาที ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต ที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม ทำให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ และแสดงความมีน้ำใจในการเป็นนักกีฬา และที่สำคัญ คือ การมีวินัย การรู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ขอให้นักเรียนได้ฝึกเสริมทักษะของตัวเอง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ซึ่งจะเป็นพลังที่สำคัญที่สุด” ด้าน นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “กีฬาฟุตซอล ถือเป็นกีฬาที่ได้รับความนิยมทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเด็กและเยาวชน ซึ่งถูกนำมาใช้เพื่อเป็นเครื่องมือสร้างความเข้มแข็งของบุคคล ครอบครัวและสังคม โดยอาศัยกระบวนการแข่งขันเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายชุมชน ตลอดจนการสร้างจิตสำนึกในการดำรงชีวิตที่มีคุณธรรม มีวินัย รู้จักรับผิดชอบต่อหน้าที่ เคารพในสิทธิของตนเอง ผู้อื่น และเป็นรากฐานที่ดีของสังคมได้ ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการกีฬา ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 นั้น ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยใช้กีฬาเป็นสื่อให้ควบคู่ไปกับการศึกษา จึงได้ร่วมกับสถานศึกษาจังหวัดภูเก็ต จัดการแข่งขันฟุตซอล อบจ.ภูเก็ต จูเนียร์คัพ ประจำปี 2557 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้ใช้กีฬาพัฒนาศักยภาพ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจและสังคม ส่งเสริมการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุข ตลอดจนเพื่อพัฒนานักกีฬาฟุตซอลระดับเยาวชนจังหวัดภูเก็ต ในการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองสู่การแข่งขันระดับนานาชาติในอนาคต”.

ข่าวโดย : webmaster
อ่าน 384 ครั้ง
วันที่ 06 สิงหาคม 2557
วันที่พิมพ์ :
เวลา : 15:37:09:PM