ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 09.00 น. นายชวลิต ณ นคร รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ในนามนายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยมี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประสาน ประทีป ณ ถลาง รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต และผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ประมาณ จำนวน 250 คน เข้าร่วมสัมมนา ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
ในการนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต จัดทำโครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ต เพื่อเป็นการกระตุ้นและสร้างจิตสำนึกให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมมีความเข้าใจในบริบทของภาครัฐ และสร้างความสมัครใจในการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรม รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรม ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ โดยจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ ด้านค่าธรรมเนียมโรงแรม และด้านภาษีอากร ประกอบด้วย การบรรยายเรื่อง “อบจ.ภูเก็ต กับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ต” โดยวิทยากรของ อบจ.ภูเก็ต, บรรยาย “ค่าธรรมเนียมห้องพักสร้างมูลค่าเพิ่มให้การตลาดโรงแรมอย่างไร” โดย นายภูริต มาศวงศ์ศา อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต, บรรยาย “ระเบียบ หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามข้อบัญญัติ อบจ.ภูเก็ต เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. จากผู้เข้าพักในโรงแรม พ.ศ.2545” โดย ผู้แทนจาก อบจ.ภูเก็ต, นโยบายการจัดเก็บภาษีอากร โดยวิทยากรของสำนักงานสรรพากรจังหวัดภูเก็ต, บรรยาย “การเสียภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีเงินได้ของผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม/เสมือนโรงแรม” โดย นายสุชาติ เลิศศุภกุล นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ และนางตรีทิพ หะนนท์ นักตรวจสอบภาษีชำนาญการพิเศษ, บรรยาย “สิทธิประโยชน์เงินได้บุคคลธรรมดา” โดย นางปรีดา พงศ์จรัส นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ, บรรยาย “การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีอากรทางระบบอินเทอร์เน็ต” โดย นางอุมาภรณ์ พลชัย นักวิชาการสรรพากรชำนาญการ นอกจากนี้ ในการประชุมสัมมนายังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตอบข้อซักถามต่างๆ ซึ่งผู้เข้ารับการสัมมนาจะได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรม นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมในวันนี้ สำหรับการจัดโครงการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้สร้างความเข้าใจให้ตระหนักถึงความสำคัญในการชำระภาษีอากรค่าธรรมเนียมให้แก่ทางภาครัฐ ทั้งนี้ เพื่อจะนำภาษีอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ท่านชำระนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น” นายชวลิต กล่าวต่ออีกว่า “อบจ.ภูเก็ต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้รูปแบบของการกระจายอำนาจ ซึ่งจำเป็นจะต้องมีรายได้ของเราเอง และรายได้ส่วนใหญ่ก็มาจากภาษีอากร และค่าธรรมเนียม ดังนั้น ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมที่ได้มาจากผู้ประกอบการโรงแรมจะสะท้อนกลับไปยังผู้ประกอบการในรูปแบบของการเอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของท่าน เช่น รายได้ส่วนหนึ่งเราจะนำไปเป็นเงินอุดหนุนให้กับสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต เพื่อนำไปใช้ในการทำการตลาด ดึงลูกค้าจากต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย เพื่อให้เกิดเงินหมุนสะพัดในจังหวัดภูเก็ต เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด และรายได้ส่วนหนึ่งเราก็มอบให้แก่ชมรมบุคลากรของผู้ประกอบการโรงแรม เพื่อนำไปฝึกอบรมบุคลากรในการประกอบธุรกิจทางด้านการท่องเที่ยว นอกจากนี้ นำไปสร้างสาธารณูปโภคต่างๆ ในการเอื้ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ตลอดจนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อคงไว้ซึ่งทรัพยากรด้านการท่องเที่ยวให้มีความยั่งยืนต่อไป ฉะนั้น จึงหวังว่าการจัดสัมมนาในครั้งนี้ ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมจะนำความรู้และความเข้าใจที่คณะวิทยากรได้บรรยายไปดำเนินการได้อย่างถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการธุรกิจโรงแรมของท่าน ทั้งนี้ เพื่อลดข้อผิดพลาดต่อการชำระภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมได้เป็นอย่างดี” รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.
โดย : webmaster 
วันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 09:46:26 น.
อ่าน 1929 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาให้ความรู้ด้านภาษีอากรและค่าธรรมเนียมโรงแรมแก่ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
15 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
13 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบร...
04 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
04 ก.ค. 2558
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2556
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาใ...
24 เม.ย. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>><<<สมัครออนไลน์>>>


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>