ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต วันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อมพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต วันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต วันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณสวนสาธารณะประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย โดย นางสาวชุติมา สนิทเปรม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายสมคิด สุภาพ, นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
สำหรับกิจกรรมครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย วันดินโลก และแนวทางการปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมขุดลอกคูคลองสาธารณะ ปลูกต้นไม้ และกิจกรรมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนสาธารณะประชาคม อบจ.ภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และพื้นที่บริเวณโดยรอบ เป็นต้น นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ให้ความสำคัญต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีนโยบายด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน เนื่องด้วยวันที่ 4 ธันวาคม ของทุกปี ได้กำหนดให้เป็น “วันสิ่งแวดล้อมไทย” เพื่อเป็นการส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกและกระตุ้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความเข้าใจและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงต่อสถานการณ์ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต และของประเทศชาติ ดังนั้น จึงเชื่อมั่นว่า กิจกรรมในวันนี้จะสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน ประชาชน และหน่วยงานทุกภาคส่วน ในการป้องกัน ดูแลรักษา อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดภูเก็ต ให้คงความอุดมสมบูรณ์สืบต่อไป ด้าน นางสาวชุติมา สนิทเปรม กล่าวว่า โครงการรักษ์ภูเก็ต มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการด้านขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลักการ 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) กิจกรรมที่สร้างเสริมการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ คูคลอง และชายหา ด และเพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมไทย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์, ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย) ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง
โดย : webmaster 
วันที่ 06 ธันวาคม 2562 เวลา 09:34:11 น.
อ่าน 65 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต วันสิ่งแวดล้อมไทย สร้างจิตสำนึกรักษาสิ่งแวดล้อม
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะอ...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
21 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
14 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมเชิง...
14 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422