ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) "
อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ)
เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) ตำบลป่าคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานในนามผู้ประสานงานโครงการ และนายคอลิด วงศ์นา อิหม่ามประจำมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายสนธยา สุนธารักษ์ และนายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต รวมถึงกรรมการมัสยิด และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายคำรณ พันธุ์ทิพย์ กล่าวว่า ตามที่คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ได้เสนอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ 2561 โครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) เพื่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมให้ทางมัสยิด และประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมทางศาสนาอิสลาม ตลอดจนการส่งเสริมอาชีพ ประกอบกับ อบจ.ภูเก็ต ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้ดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) งบประมาณ 7,100,000 บาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้มีศูนย์อบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้ประชาชนได้ใช้ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้คุณธรรมตามหลักการของศาสนา สำหรับเยาวชน และประชาชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุม สัมมนา เวทีประชาคม และพัฒนาอาชีพของประชาชน ซึ่ง อบจ.ภูเก็ต ได้รับความร่วมมือจากทางมัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ในด้านการบริหารจัดการ และการประสานงานต่างๆ เป็นอย่างดี นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินการสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ จริยธรรม และอาคารเอนกประสงค์ให้กับมัสยิดต่างๆ ในจังหวัดภูเก็ต จำนวนหลายแห่ง เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมด้านศาสนาอิสลาม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการจัดประชุม สัมมนาเวทีประชาคม และพัฒนาอาชีพของประชาชน นำสังคมไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมแห่งนี้ จะได้ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตลอดจนเป็นไปตามความต้องการของประชาชนต่อไป พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณ ท่านคำรณ พันธุ์ทิพย์ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ที่เป็นกำลังสำคัญในการผลักดันให้มีศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรมแห่งนี้ขึ้น และขอขอบคุณอิหม่ามคอลิด วงศ์นา คณะกรรมการมัสยิด และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการร่วมดูแลการดำเนินการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ) จนสำเร็จตามวัตถุประสงค์
โดย : webmaster 
วันที่ 07 ตุลาคม 2562 เวลา 14:34:42 น.
อ่าน 127 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม มัสยิดเราว์ฎอตุลมุตตากีน (บ้านอ่าวปอ)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอา...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่อนุสร...
17 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
12 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งกำลังใจ...
11 ก.พ. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>