ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ชาวภูเก็ตอาสา ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม” พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ชาวภูเก็ตอาสา ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม” "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ชาวภูเก็ตอาสา ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม”
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นประธานเปิดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต “ชาวภูเก็ตอาสา ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม” โดย นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต, ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
กิจกรรมการฝึกอบรมในวันนี้ ประกอบด้วย การบรรยาย ในหัวข้อ “ความเป็นมา และทบาทของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก” การเสวนากลุ่ม ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน” การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 3 กลุ่ม แบ่งเป็น กลุ่มที่ 1 การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ “หน่วยงานภาครัฐที่ให้การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน” กลุ่มที่ 2 “บทบาทของชุมชนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน” และกลุ่มที่ 3 “พลังกายพลังใจของคนในชุมชน ขับเคลื่อนแนวทางจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน” นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อมในจังหวัดภูเก็ต จัดอบรมโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน อบจ.ภูเก็ต ขึ้น เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่แกนนำภาคประชาชน (แกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก) ในการจัดการขยะมูลฝอย การสร้างความเข้าใจต่อบทบาทและหน้าที่ของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยท้องถิ่นรักษ์โลก พ.ศ.2561 และการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมดำเนินงานปฏิบัติเพื่อสร้างแนวทางการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า การจัดการฝึกอบรมในวันนี้ ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับแกนนำอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก จะได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และร่วมกันวางแนวทางปฏิบัติร่วมกันของอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน จึงขอให้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมได้มีความตั้งใจ และให้ความสำคัญกับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากคณะวิทยากร โดยพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้รับและประยุกต์ใช้ให้เกิดผลสำเร็จ สามารถต่อยอดแนวทางการปฏิบัติได้หลากหลาย และถ่ายทอดองค์ความรู้ไปยังสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกรายอื่นได้
โดย : webmaster 
วันที่ 11 กันยายน 2562 เวลา 13:05:13 น.
อ่าน 117 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “ชาวภูเก็ตอาสา ร่วมพัฒนาสิ่งแวดล้อม”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมติดต...
20 ก.พ. 2563
 รพ. อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดกิจ...
20 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
20 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเพื่...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดโครงกา...
17 ก.พ. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>