ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตยพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม โรงแรมเมโทรโพล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดย นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ. กล่าวรายงาน ซึ่งมีนางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ., ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ, นายมนู เขียวคราม, นายประดิษฐ์ แสงจันทร์, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ พนักงานจ้าง อบจ.ภูเก็ต ผู้แทนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วม จำนวน 150 คน
นายสุนทร แทบทับ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิ หน้าที่ การร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ รวมทั้งการมีส่วนร่วมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นของตนเองในรูปแบบต่างๆ ตามที่ประชาชนในท้องถิ่นมีความต้องการ พร้อมทั้งเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีชีวิตที่ดี มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจาก นายนรา เมธาธราธิป ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดภูเก็ต นายยงจิรายุ อุปเสน ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการศูนย์ดำรงธรรม (องค์กรมหาชน) และบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดภูเก็ต เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า การจัดโครงการฯ ในครั้งนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย เพื่อพี่น้องประชาชนชาวประชาธิปไตยได้รู้จัก และคุ้นเคยกับพื้นฐานความคิดแบบประชาธิปไตย ซึ่งมีความสำคัญยิ่งต่อการเป็นพลเมืองดีและกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองในอนาคต ได้มีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญของวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี ปรองดอง สมานฉันท์ ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อย่างเป็นรูปธรรม และได้มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.ภูเก็ต
โดย : webmaster 
วันที่ 06 กันยายน 2562 เวลา 10:10:22 น.
อ่าน 156 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่งเสริมให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามวิถีประชาธิปไตย
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดอา...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
18 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ลงพื้นที่อนุสร...
17 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
12 ก.พ. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมส่งกำลังใจ...
11 ก.พ. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>