ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี "
อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด พร้อมด้วย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนายสิทธิโชค เดชภิบาล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นางวาสนา ศรีวิลัย ผู้อำนวยการสำนักการช่าง อบจ. นายประสิทธิ์ โยธารักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจการขนส่ง อบจ. นายสุนทร แทบทับ ผู้อำนวยนการกองกิจการสภา อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมณ์ศักดิ์ รัตนแสนยานุภาพ ประธานคณะกรรมการประเมินผลฯ เป็นประธานการประชุม
การประเมินผลของคณะกรรมการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนา ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุตามเป้าหมาย ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) เพื่อขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ได้เสนอเพื่อพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2562 จำนวน 4 มิติ ได้แก่ มิติที่ 1 ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ ประกอบด้วย การจัดเก็บค่าธรรมเนียมท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง (กองกิจการขนส่ง) โครงการบูรณาการระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดภูเก็ต (กองสาธารณสุข) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ (กองคลัง) โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (กองสาธารณสุข) มิติที่ 2 ประเมินคุณภาพของบริการ ประกอบด้วย โครงการดำเนินกิจการขนส่งรถประจำทาง (กองกิจการขนส่ง) โครงการโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต (กองสาธารณสุข) โครงการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดภูเก็ต (กองสาธารณสุข) มิติที่ 3 ประเมินความคุ้มค่าของภารกิจ ประกอบด้วย โครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต (กองการท่องเที่ยวและกีฬา) ภารกิจงานช่วยเหลือประชาชนของศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (กองการท่องเที่ยวและกีฬา) โครงการพัฒนาผู้นำในงานสุขภาพภาคประชาชน (กองสาธารณสุข) มิติที่ 4 ประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน (กองกิจการสภา อบจ.) โครงการ อบจ.สัญจร (กองกิจการสภา อบจ.) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลความสะอาดถนนและบำรุงรักษาสถานที่ต่างๆ (กองช่าง) โครงการฝึกอบรมเทคนิคสร้างพลังชีวิตเพื่อสุขภาพโดยเทคนิคเต้าเต๋อซิ่นซี (กองสาธารณสุข)
โดย : webmaster 
วันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 09:44:56 น.
อ่าน 179 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะท...
23 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการ...
21 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
16 ก.ย. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมสนับสนุนกา...
16 ก.ย. 2563
 ร.ร.อบจ.บ้านนาบอน จัดกิจกร...
14 ก.ย. 2563
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-211877, 076-354204 โทรสาร 076-210422