ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) "
อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนส่วนราชการในพื้นที่ ผู้บริหารองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องที่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน กลุ่มอาชีพต่างๆ ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์หมู่บ้าน องค์กรธุรกิจเอกชน องค์กรภาคประชาชน และผู้แทนชุมชน เข้าร่วม ณ โรงแรมเพิร์ล อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชาคมท้องถิ่นร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ให้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด/ กลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาระดับภาค และแผนพัฒนาระดับประเทศ ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/ โครงการ/ กิจกรรม และงบประมาณในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุริยัน เดชรักษา ผู้อำนวยการกลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน (ภูเก็ต) นายภูมิกิตติ์ รักแต่งาม นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต และอาจารย์วิโรจน์ ภู่ต้อง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากรในการอภิปราย เรื่อง ทิศทางการพัฒนาในอนาคตของจังหวัดภูเก็ต
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนา และรับทราบปัญหา ความต้องการประชาชนในจังหวัดภูเก็ต ตลอดถึงประเด็นการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำข้อมูลต่างๆ ไปพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ อบจ.ภูเก็ต ซึ่งการประชุมประชาคมท้องถิ่นของ อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ จะได้รับฟังข้อคิดเห็นอย่างหลากหลาย ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในภาพรวมต่อไป
โดย : webmaster 
วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 17:05:00 น.
อ่าน 158 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาคมท้องถิ่น ระดับจังหวัด เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีจุดเที...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีวางพวง...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรมจิต...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีทำบุญต...
15 ต.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมแนวท...
09 ต.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>