ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา "
ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา
เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา โดย นายทนง องค์สันติภาพ กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนอบจ.บ้านนาบอน กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรม ซึ่งมี นางนวลจันทร์ สามารถ สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางพิมลรัตน์ ธีฆะพร รองผู้อำนวยการ รักษาราชการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม
นายทนง องค์สันติภาพ กล่าวว่า การจัดทำโครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมที่ 1 เปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา เป็นหนึ่งในโครงการที่มีความสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงศักยภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียน นักเรียนได้ฝึก ทักษะกระบวนการคิด การแก้ปัญหา ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่าง บ้าน โรงเรียน และหน่วยงานต้นสังกัด และเป็นการนำเสนอผลงานนักเรียนผลงานเด่นของโรงเรียน คือ 1.โรงเรียนคุณธรรม 2.โรงเรียน Eco school ล้วนเป็นกระบวนการบ่มเพาะให้นักเรียนบรรลุความเป็นลูกเขียว – ดำ สีเขียว หมายถึง ความเป็นครอบครัว สังคม ความเจริญรุ่งเรือง ร่มเย็น ปลอดภัย ความสัมพันธ์ดี สีดำ หมายถึง ความเป็นตัวตน หน้าที่การงาน ความยั่งยืน ความรอบรู้ ลึกซึ้ง หนักแน่น เข้มแข็ง อดทน และเสียสละเพื่อสังคม เมื่อรวมเป็นลูกเขียว-ดำ จึงหมายถึง “ผู้พร้อมสำหรับพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้อย่างลึกซึ้ง ทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความสุข รุ่งรือง มั่นคง เป็นสมาชิกที่ดีและร่วมกันดูแลสังคมอย่างมีคุณภาพ” นั่นคือ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่มุ่งหวังให้เกิดกับลูกเขียว–ดำ อย่างถาวร เพื่อเป็นสมาชิกที่มีคุณภาพของสังคมภายหน้าต่อไป นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ กล่าวว่า เปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา และสารนิทัศน์ปฐมวัย เป็นกิจกรรมที่ดี เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง มีการจำลองสถานการณ์เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกใช้ทักษะการสื่อสาร ทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะชีวิตไปพร้อมๆ กันอย่างบูรณาการ เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนปฐมวัยของเรามีความมุ่งมั่นอดทนและได้เห็นตัวอย่างที่ดีงามจากรุ่นพี่ๆ มุ่งสู่ความสำเร็จในอนาคตสืบไป
โดย : webmaster 
วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 13:52:14 น.
อ่าน 80 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : ร.ร. อบจ.บ้านนาบอน จัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ กิจกรรมเปิดบ้านนาบอนสร้างสรรค์การศึกษา
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
10 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนาย...
09 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ตร่วมกับจังหวัดภู...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรม...
08 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมหลักเกณฑ...
05 ก.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>