ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรีพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรี "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรี
เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมเมโทรโพลภูเก็ต อำเมือง จังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย” ประจำปี 2562 โดย นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวรายงานในพิธี ซึ่งมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต คณะสมาชิกสภา หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ กลุ่มสตรีและประชาชนในจังหวัดภูเก็ต เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอังสนา สุวรรณรัฐภูมิ นักโภชนาการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต นางเกียรติ เกียรติถาวรวงศ์ และนางถาวร เกียรติถาวรวงศ์ ข้าราชบำนาญ เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่ อบจ.ภูเก็ต ได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทยนั้น เป็นการให้ความสำคัญกับกลุ่มสตรี ซึ่งถือว่ามีบทบาทและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนชุมชนและสังคม ไม่น้อยกว่าผู้ชาย รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของสตรีในสังคม สร้างภาวะผู้นำให้แก่สตรี ดังนั้น จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่ทุกท่านต้องเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองให้มากยิ่งขึ้น และจะทำให้กลุ่มสตรีได้รับความรู้ เกิดความกล้าคิด กล้าแสดงออก มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม และนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป” ด้านนางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. กล่าวว่า “องค์การสหประชาชาติได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสตรี ซึ่งยืนยันต่อสู้เพื่อความเสมอภาค ความยุติธรรม และเพื่อการพัฒนา จึงได้กำหนดให้วันที่ 8 มีนาคมของทุกปีเป็น “วันสตรีสากล” (International Woman’s Day) สำหรับประเทศไทย ซึ่งเป็นหนึ่งในสมาชิกขององค์การสหประชาชาติได้แสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้นให้เห็นความสำคัญต่อสตรีเช่นกัน โดยการก่อตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ (กสส.) ขึ้น เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนบทบาทของผู้หญิงในสังคม รวมทั้งจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนไหวเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ปัญหาด้านสตรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย จังหวัดภูเก็ต และได้มอบประกาศเกียรติคุณ “สตรีผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น” ประจำปี 2562 ประกอบด้วย นางปราณี มานะจิตต์ อายุ 74 ปี ต.ตลาดเหนือ (ในนามเทศบาลนครภูเก็ต), นางสาววรรณา รู้คุณ อายุ 53 ปี ต.วิชิต, นางสาวสุนิษา ยมดี อายุ 56 ปี ต.ราไวย์, นางมณฑา ลูกจันทร์ อายุ 61 ปี ต.ฉลอง, นางสำรวย องค์วิมลการ อายุ 61 ปี ต.รัษฎา, นางธนวรรณ เอกทวีวัฒนเดช อายุ 61 ปี ต.เกาะแก้ว, นางบุญเรือน ชูลักษณ์ อายุ 62 ปี ต.กะรน, นางจันทร์เพ็ญ ญาติสมบูรณ์ อายุ 52 ปี ต.กะทู้, นางแดง อัครพงศ์สกุล อายุ 64 ปี ต.ป่าตอง, นางสาวพุ่มเรียง สุนธารักษ์ อายุ 51 ปี ต.กมลา, นางสมศรี เจริญศรี อายุ 68 ปี ต.เชิงทะเล (ในนามเทศบาล), นางอารียา คหาปนะ อายุ 61 ปี (ในนาม อบต.) นางอำไพ คล้ายชะเอม อายุ 54 ปี ต.เทพกระษัตรี (ในนามเทศบาล), นางอุษา ฟุ้งวิทยา อายุ 59 ปี ต.เทพกระษัตรี (ในนาม อบต.), นางอารีย์ ชลศิริ อายุ 55 ปี ต.ศรีสุนทร (ในนามเทศบาล), นางสาวพรทิพย์ ธนะนิมิตร อายุ 62 ปี ต.สาคู และนางอนงค์ ลีลากิจรุ่งเรือง อายุ 74 ปี ต.ไม้ขาว
โดย : webmaster 
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 11:27:19 น.
อ่าน 66 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรีไทย เพื่อสนับสนุนบทบาทของสตรี
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะนักศ...
17 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
13 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกร...
07 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับชมการถ่...
07 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำผู้ประกอ...
07 พ.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>><<<สมัครออนไลน์>>>


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>