ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ "
อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี ดร.ไกรวุฒิ คุ้มบ้าน เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต นายฐานวัฒน์ สุทธิโรจน์รัชกุล ประธานชมรมเครือข่ายป้องกันการทุจริตจังหวัดภูเก็ต นายจรัญ ธัญญอุดร ประธานเครือข่าย ป.ป.ช.ภูเก็ตภาคประชาสังคม พร้อมด้วย ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 120 คน ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงาน บุคลากรทางการศึกษา อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ พนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต รวมถึงเครือข่ายภาคประชาชน ซึ่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารหน่วยงานภาครัฐ
ในการนี้ ได้จัดให้มีการฝึกอบรมในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 และมีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ วันที่ 12-16 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทราย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พิพิธภัณฑ์ต้านโกง กทม. เทศบาลตำบลวังกะ และเทศบาลหนองบัว จังหวัดกาญจนบุรี อันจะนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ต่อไป นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ. กล่าวว่า หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ได้จัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายฯ มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดภูเก็ต เพื่อให้เครือข่ายฯ ได้เพิ่มพูนความรู้และทักษะเฝ้าระวังการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนเพื่อให้เครือข่ายฯ พบปะแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ หน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต คาดหวังว่าผลการฝึกอบรมในครั้งนี้ จะส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือจากเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายภาคประชาชน และทุกภาคส่วนในจังหวัดภูเก็ต ช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงาน โดยเน้นการมีส่วนร่วมและความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในทุกรูปแบบ ให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงานของรัฐต่อไป ด้าน นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่นนั้น ทุกภาคส่วนต้องร่วมกันสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความร่วมมืออย่างจริงจังเป็นรูปธรรม การสานสัมพันธ์ของคนในสังคมให้มีคุณค่าและตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคม เพื่อเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสมีระบบตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุมในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมภิบาลนำไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสมต่อไป รวมทั้งการพัฒนางานในความรับผิดชอบที่สัมพันธ์เกี่ยวโยงกันของทุกภาคส่วนทั้งในระดับบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศ จะเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีพอและสามารถคงอยู่เป็นรากฐานของนโยบายการพัฒนาประเทศ ตลอดจนเป็นนโยบายสำคัญระดับหน่วยงาน องค์กรของทุกภาคส่วนในทุกระดับที่ร่วมผลักดันให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลสัมฤทธิ์ตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการ
โดย : webmaster 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15:46:57 น.
อ่าน 226 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบั...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเ...
16 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
14 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
14 ส.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>