ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารหลังใหม่พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารหลังใหม่ "
ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารหลังใหม่
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานในพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารหลังใหม่ ของโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. นางสาวเลขา อินทะนะนก นักวิชาการศึกษาชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ. พร้อมด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นางสาวรมย์ชลี แก้วกลับ ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) กล่าวว่า โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น พร้อมครุภัณฑ์ เพื่อใช้เป็นสถานที่ในการพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา มีพัฒนาการอย่างสมดุล เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของประเทศชาติต่อไป ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 8,290,000 บาท และได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 14,000,000 บาท จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และได้รับมอบอาคารดังกล่าว เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ทำให้โรงเรียนฯ มีห้องเรียน และห้องปฏิบัติการที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามเจตนารมย์ของการจัดการศึกษา ปัจจุบันได้ใช้อาคารเรียนหลังใหม่นี้ เป็นห้องเรียนของนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ 2 จำนวน 4 ห้อง ห้องเรียนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 4 ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการต่างๆ จำนวน 4 ห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ครู และผู้ปกครองทุกท่าน ที่โรงเรียนมีอาคารหลังใหม่ที่สวยงามให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล เพราะเดิมนักเรียนระดับชั้นอนุบาล อยู่อาคาร 1 ชั้น ต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมหลายครั้ง อบจ.ภูเก็ต ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้พยายามเร่งดำเนินการเพื่อให้ผู้รับจ้างในการก่อสร้างอาคารเรียนจนแล้วเสร็จ เพื่อให้โรงเรียนฯ ได้นำมาใช้ประโยชน์ในการอบรม บ่มเพาะให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไปในอนาคต ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องและสนับสนุนโรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ ด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า อาคารเรียนหลังใหม่ จะเป็นเสมือนแห่งความตั้งใจ มุ่งมั่น ของ อบจ.ภูเก็ต ในการพัฒนานักเรียน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และเป็นคนดีของสังคม
โดย : webmaster 
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 11:04:31 น.
อ่าน 295 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : ร.ร. อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) จัดพิธีทำบุญโรงเรียนและเปิดอาคารหลังใหม่
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบั...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเ...
16 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
14 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
14 ส.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>