ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อสม. ครั้งที่ 1 หัวข้อ การป้องกันโรคติดต่อในชุมชนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อสม. ครั้งที่ 1 หัวข้อ การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน "
อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อสม. ครั้งที่ 1 หัวข้อ การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 3 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครั้งที่ 1 หัวข้อ การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ตาม “โครงการพัฒนาความรู้และส่งเสริมการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่รับผิดชอบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นางสาวกมลทิพย์ เอ่งฉ้วน หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า อบจ.ภูเก็ต ได้ดำเนินงานกิจกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบได้รับบริการเชิงรุก ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคได้อย่างครอบคลุม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง สามารถสร้างเสริม ป้องกันควบคุมโรคและดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว ตลอดจนให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้ ปัจจุบันโรคติดต่อยังคงเป็นปัญหาสำคัญทางด้านสาธารณสุขและการแพทย์ โรคติดต่อเป็นโรคที่สามารถถ่ายทอด หรือติดต่อจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งไปยังอีกสิ่งมีชีวิตหนึ่งได้ โดยไม่จำกัดว่าสิ่งมีชีวิตนั้นจะเป็นมนุษย์หรือไม่ก็ตาม โรคติดต่อสามาถแพร่ไปสู่สิ่งมีชีวิตอื่นได้โดยการสัมผัสโดยตรง การสูดดมหายใจเอาเชื้อโรคที่แพร่จากผู้ป่วย การรับประทานอาหารหรือน้ำดื่มที่มีเชื้อปนอยู่ หรือแม้แต่ผ่านตัวกลางที่เรียกว่าพาหะ หากโรคติดต่อนั้นๆ มีการแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว สู่ชุมชนที่มีประชากรจำนวนมาก โรคดังกล่าวก็กลายเป็นโรคระบาดได้ ทั้งนี้ การร่วมกันขับเคลื่อนให้การพัฒนางานด้านการป้องกันและควบคุมโรคเกิดความเข้มแข็งยั่งยืน สร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งสามารถนำความรู้ไปสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และชุมชนได้ ดังนั้น ความร่วมมือจากกลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และชุมชน จะเป็นกลไกที่สำคัญให้บรรลุวัตถุประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง ในการนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กิจกรรมอบรมครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน ที่จะนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมอบรมไปใช้ประโยชน์ในการทำงาน ตลอดจนดูแลตนเอง สมาชิกในครอบครัว และสามารถให้คำแนะนำเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้
โดย : webmaster 
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 17:13:46 น.
อ่าน 169 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายสุขภาพภาคประชาชน อสม. ครั้งที่ 1 หัวข้อ การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบั...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเ...
16 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
14 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
14 ส.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>