ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กรพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด “โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต” โดยมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ. นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างที่เริ่มปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ระบบงาน นโยบายขององค์กร ข้อกฎหมาย ระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีวินัย คุณธรรมจริยธรรม จิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน สำหรับการอบรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายวิญญ์ สิทธิเชนทร์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต, ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต มาเป็นวิทยากร นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้างของ อบจ.ภูเก็ต นั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ เปิดโลกทัศน์ เพิ่มวิสัยทัศน์ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ มีความรักและความเชื่อมั่นในองค์กร ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดโครงการปฐมนิเทศในครั้งนี้ จะทำให้ข้าราชการและพนักงานจ้างที่เริ่มปฏิบัติงานในสังกัด อบจ.ภูเก็ต ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดและหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเป็นข้าราชการที่ดี และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน”
โดย : webmaster 
วันที่ 07 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09:52:20 น.
อ่าน 148 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างสัมพันธ์อันดีในองค์กร
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต มอบประกาศนียบั...
19 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดฝึกอบรมส่งเ...
16 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
14 ส.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
14 ส.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>