ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทยพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่บริเวณสนามหญ้าศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 1 เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย โดย นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นางอารีย์ แสนสม รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายสมคิด สุภาพ และนายชูศักดิ์ เสมาตระกูล สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วม
นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ตามที่ อบจ.ภูเก็ต ได้กำหนดจัดโครงการรักษ์ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมย่อยจำนวน 5 ครั้ง มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชน ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีกิจกรรมที่สนับสนุนการจัดการด้านขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง ด้วยหลักการ 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) กิจกรรมที่สร้างเสริมการดูแลทรัพยากรป่าไม้ ป่าชายเลน แม่น้ำ ลำคลอง และชายหาด การจัดกิจกรรมตามโครงการรักษ์ภูเก็ต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 4 ธันวาคม 2561 เนื่องใน “วันสิ่งแวดล้อมไทย” ครั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนและประชาชนได้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญของวันสิ่งแวดล้อมไทย และปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอย (ขยะอินทรีย์, ขยะทั่วไป, ขยะรีไซเคิล, ขยะอันตราย) ที่ปัจจุบันมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ อบจ.ภูเก็ต ร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม จัดนิทรรศการให้ความรู้เรื่องวันสิ่งแวดล้อมไทย วันดินโลก และเวทีเสวนาวันสิ่งแวดล้อมไทย แนวทางการปฏิบัติในการคัดแยกขยะมูลฝอย กิจกรรมรับบริจาคขยะอันตราย กิจกรรมตอบปัญหาของนักเรียนที่เข้าร่วมชมนิทรรศการ เป็นต้น นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ต มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้ปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้นทุกปี จึงเกิดปัญหาการกำจัดขยะมูลฝอยที่มากเกินอัตราการกำจัดได้ของโรงเตาเผา ดังนั้น จึงควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกื้อกูลประโยชน์อย่างสมดุลและยั่งยืน และสร้างความตระหนักต่อปัญหาขยะมูลฝอย เพื่อนำกลับไปสู่การลงมือปฏิบัติตามหลักการ 3Rs (ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่) รวมทั้งปัญหาขยะจากพลาสติก ต้องช่วยกันลด ละ เลิกการใช้พลาสติก หรือหากไม่สามารถเลิกใช้พลาสติกได้ ก็ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้หลายครั้ง จะเป็นการช่วยดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง หรือการเปลี่ยนมาใช้ผลิตภัณฑ์ทดแทนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้มากยิ่งขึ้น
โดย : webmaster 
วันที่ 06 ธันวาคม 2561 เวลา 10:16:13 น.
อ่าน 83 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการรักษ์ภูเก็ต เนื่องในสิ่งแวดล้อมไทย
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะนักศ...
17 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการพัฒน...
13 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดกร...
07 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับชมการถ่...
07 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมนำผู้ประกอ...
07 พ.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>><<<สมัครออนไลน์>>>


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>