ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 "
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2 โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ซึ่งก่อนการประชุมได้มีการมอบช่อดอกไม้แก่ข้าราชการที่เกษียณอายุ จำนวน 3 ท่าน
ในการประชุมครั้งนี้ มีญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต เพื่ออนุมัติให้ผู้เช่ารายบริษัท ฮอลลิเดย์ วิลเลเจส (ไทยแลนด์) จำกัด ต่ออายุสัญญาเช่ามีกำหนดเกิน 3 ปี (โดยเป็นระยะเวลามีกำหนด 15 ปี) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2543 ญัตติขอความเห็นชอบจากสภา อบจ.ภูเก็ต ให้ผู้ขอเช่าที่ดิน จำนวน 15 ราย เช่าที่ดินตามประกาศกระทรวงมหาดไทย (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 เมษายน 2532 เรื่อง การมอบหมายให้ อบจ.ภูเก็ต จัดหาประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ในท้องที่ตำบลรัษฎา และตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยไม่ต้องดำเนินการด้วยวิธีประมูลรวมถึงได้มีการคัดเลือกสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นกรรมการในคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมีจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายสนธยา สุนธารักษ์, นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย, นายกัณตพัฒน์ พิสิฐคุณานนท์, นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส และนายสมคิด สุภาพ พร้อมกันนี้ มีญัตติขออนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กองแผนและงบประมาณ) ญัตติขอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะสถานที่สำคัญในจังหวัดภูเก็ต (กองแผนและงบประมาณ) ญัตติขอนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2560 (กองคลัง) ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 (กองแผนและงบประมาณ) ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 ประกอบด้วย ญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 จำนวน 58 โครงการ (กองคลัง) และญัตติขออนุมัติกันเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณรายจ่าย 2561 จำนวน 5 รายการ (กองแผนและงบประมาณ) โดยในที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบและอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก รวมทั้งสมาชิกสภา อบจ. ได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่
โดย : webmaster 
วันที่ 27 กันยายน 2561 เวลา 17:16:48 น.
อ่าน 153 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยวิสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่ 2
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
10 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
10 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมน...
07 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแ...
06 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
05 มิ.ย. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>