ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2) "
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีการประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง โดยมี นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานที่ประชุม มีสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และในส่วนของฝ่ายบริหาร มีนายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นางอารีย์ แสนสม รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และหัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมสภา ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต (ชั่วคราว) ชั้น 2 ศาลาประชาคมจังหวัดภูเก็ต
ในการประชุมครั้งนี้ มีเรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งพิจารณาเสร็จแล้ว ได้แก่ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (วาระที่สอง ขั้นแปรญัตติ และวาระที่สาม ขั้นลงมติ) โดย คณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ได้รายงานและบันทึกความเห็นที่ได้จากการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยพิจารณาเรียงตามลำดับข้อ ดังนี้ ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ข้อ 3 งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,305,000,000 บาท ไม่มีการแปรญัตติ ไม่มีการแก้ไข ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,305,000,000 บาท มีการแปรญัตติ มีการแก้ไข โดยได้พิจารณาเฉพาะข้อที่มีการแปรญัตติ มีการแก้ไข ข้อ 1 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองการเจ้าหน้าที่ ข้อ 2 โครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ อบจ.ภูเก็ต ข้อ 3 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กองการศึกษาฯ ข้อ 4 งานโรงพยาบาล งบดำเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองสาธารณสุข ข้อ 5 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต กองสาธารณสุข ข้อ 6 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองกิจการขนส่ง ข้อ 7 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะชุมชน ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ กองช่าง ข้อ 8 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างโครงการบำรุงรักษาและปรับปรุงและสิ่งก่อสร้างของกองช่างให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ข้อ 9 งบอุดหนุน เงินอุดหนุน เงินอุดหนุนส่วนราชการ โครงการส่งเสริมการขายและการตลาด กองการท่องเที่ยวฯ ข้อ 10 โครงการส่งเสริมประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ต กองการท่องเที่ยวฯ ข้อ 11 งบกลาง ประเภทสำรองจ่าย เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือจำเป็นเร่งด่วนตามความเหมาะสม โดยวาะขั้นลงมตินั้น มีมติเห็นชอบให้ตราร่างข้อบัญญัตติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยเสียงข้างมาก พร้อมกันนี้ ได้มีข้อสอบถามผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดย นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส เรื่องการจัดงานกินผักของจังหวัดภูเก็ต รวมถึงสมาชิกสภา อบจ. ยังได้สอบถามเรื่องอื่นๆ ตามอำนาจหน้าที่
โดย : webmaster 
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14:49:47 น.
อ่าน 181 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2561 สมัยที่สอง (ครั้งที่ 2)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะศึกษ...
10 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนโครงกา...
10 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดประชุมสัมมน...
07 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันสิ่งแ...
06 มิ.ย. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีถวายเค...
05 มิ.ย. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556
<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>