ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ครั้งแรก โ€œประดิษฐ์ แสงจันทร์โ€ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภาพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ครั้งแรก โ€œประดิษฐ์ แสงจันทร์โ€ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภา "
อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ครั้งแรก โ€œประดิษฐ์ แสงจันทร์โ€ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภา
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ครั้งแรก โดยมี นายชวลิต ณ นคร รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต นายจีรศักดิ์ ท่อทิพย์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายบุญเสริม สุวรรณรัฐภูมิ ที่ปรึกษานายก อบจ.ภูเก็ต นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต และสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต รวมทั้งหมด 24 เขต เข้าร่วมการประชุม
นายตรี อัครเดชา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การประชุมสภา อบจ.ภูเก็ต ในวันนี้ เป็นการประชุมสภาฯ ครั้งแรก ตามมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552 เพื่อให้ที่ประชุมเลือกประธานสภา และรองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ในการนี้ ขอแสดงความยินดีกับสมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต ทุกท่าน ที่ได้รับการเลือกตั้งในครั้งนี้ ซึ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่า สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของประชาชนสืบไป พร้อมกันนี้ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลสำเร็จ ปราศจากอุปสรรคใดๆ ก่อให้เกิดประโยชน์สุขกับประชาชนตลอดไป” สำหรับการเลือกประธานสภา อบจ.ภูเก็ต ในครั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเลือก ได้แก่ นายประดิษฐ์ แสงจันทร์ ส่วนรองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่ 1 ได้แก่ นายประสาน ประทีป ณ ถลาง และรองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่ 2 ได้แก่ นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต ได้แก่ นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน นอกจากนี้ ได้มีการประชุมเพื่อเลือกคณะกรรมสามัญประจำ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 7 คน ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือก ประกอบด้วย นายประสิทธิ์ สินเสาวภาคย์, นายบุญยง จิรพิสุทธิกุล, นายสนธยา สุนธารักษ์, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล, นายสิทธิโชค เดชภิบาล, นายประสาน ประทีป ณ ถลาง และนางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากุล คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จำนวน 5 คน ประกอบด้วย นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน, นางสาวสุปรียา เอี่ยมวิวัฒนากุล, นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล, นายสัญญา ศรีเมือง และนายคำรณ พันธุ์ทิพย์ คณะกรรมการแปรญัติร่างข้อบัญญัติ จำนวน 7 คน ประกอบด้วย นายสิทธิโชค เดชภิบาล, นายศักดิ์ชาย เชาวน์ไวย, นายประวัติ พิมานพรหม, นายธีระ เจี่ยสกุล, นายบุญอุ้ม เอื้อจิตตระกูล, นางสาววิศัลย์ศยา ผลสิน และนายชูศักดิ์ เสมาตระกูล คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต จำนวน 3 คน ประกอบด้วย นายธีระ เจี่ยสกุล นายสัญญา ศรีเมือง และนายสนธยา สุนธารักษ์ กรรมการผู้แทน อบจ.ภูเก็ต ในคณะกรรมการข้าราชการ อบจ.ภูเก็ต จำนวน 1 คน คือ นายสาโรจน์ อังคณาพิลาส พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมได้กำหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญ ประจำปี สมัยแรกของปี 2556 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ – 20 มีนาคม 2556.
โดย : webmaster 
วันที่ 28 กันยายน 2555 เวลา 09:11:57 น.
อ่าน 3073 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ครั้งแรก โ€œประดิษฐ์ แสงจันทร์โ€ ได้รับเลือกดำรงตำแหน่งประธานสภา
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
15 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
13 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบร...
04 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
04 ก.ค. 2558
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2556
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาใ...
24 เม.ย. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>