ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชนพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน "
อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. ที่ห้องราไวย์ อาคารอาชีวะเพลส วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ โดยงบอุดหนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2561 โดยมี นางกาญจนา ทรงยศ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของโครงการ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต ได้เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ ให้แก่ประชาชนและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพปัญหาเศรษฐกิจ ตลอดจนนักเรียน นักศึกษา ที่หารายได้ระหว่างเรียน ซึ่งวิทยาลัยฯ ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุน อบจ.ภูเก็ต ประจำปี 2561 จึงได้จัดอบรมวิชาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกอบรมความรู้และทักษะวิชาชีพให้แก่นักเรียน นักศึกษา ประชาชนและผู้สนใจ เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมสามารถประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภาคครัวเรือน การจัดอบรมครั้งนี้ มีทั้งหมด 4 หลักสูตร หลักสูตรละ 2 รุ่น รุ่นละ 25 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งจะอบรมในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างวันที่ 7-8 และ 14-15 กรกฎาคม 2561 กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรม ได้แก่ นักศึกษา ประชาชน และผู้สนใจ โดยประกอบด้วย หลักสูตรขนมอบยอดนิยม จำนวน 50 คน หลักสูตร IT Camp จำนวน 50 คน หลักสูตรมัคคุเทศก์น้อย ซึ่งเป็นนักเรียนในระดับชั้น ม.4-5 จากโรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต จำนวน 50 คน และหลักสูตรชุดนอนวัยรุ่น จำนวน 50 คน นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า ในปัจจุบันสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของไทย พบว่าเกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจตกต่ำ ค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น ส่งผลเชื่อมโยงต่อการดำรงชีวิตของภาคครัวเรือนทำให้ประสบปัญหาทางด้านรายได้ไม่แน่นอน ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต เกิดภาระหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ กลไกหนึ่งที่สนับสนุนให้ภาคครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้น สามารถดำเนินชีวิตได้อย่างยั่งยืน คือ การเสริมสร้างองค์ความรู้ ทักษะ ในกระบวนการเรียนรู้ในการฝึกอบรมทักษะวิชาชีพเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภาคครัวเรือน โดยการพัฒนาดังกล่าวสามารถพัฒนาภาคครัวเรือนให้มีรายได้เพียงพอ พึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นการเสริมสร้างอาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับความถนัดของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และทักษะในการอบรมแต่ละหลักสูตรที่ได้รับจากการฝึกอบรม คงจะจุดประกายให้ทุกท่านมีการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ตลอดจนยกมาตรฐานอาชีพให้สูงขึ้น
โดย : webmaster 
วันที่ 09 กรกฎาคม 2561 เวลา 10:20:43 น.
อ่าน 128 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านวิชาชีพ เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่ประชาชน
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีปิดการ...
15 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
12 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมต้อนรับนาย...
09 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะจาก ...
09 ก.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
08 ก.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>