ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ข่าวสาร อบจ.

หน้าแรก » ข่าวสาร อบจ. » อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 เปิดภาคการศึกษาใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 เปิดภาคการศึกษาใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด "
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 เปิดภาคการศึกษาใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ตำบลกะรน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายพุทธบุตร (รุ่นที่ 2) ประจำปี 2561 ของโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2561 โดย นางกานต์มณี ศิลปะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อบจ.ภูเก็ต กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งมี เจ้าหน้าที่จาก อบจ.ภูเก็ต และคณะครู-อาจารย์ เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้กำหนดจัดอบรมค่ายพุทธบุตรให้กับนักเรียนโรงเรียนในสังกัด อบจ.ภูเก็ต จำนวน 4 รุ่น รุ่นละ 3 วัน สำหรับครั้งนี้เป็นรุ่นที่ 2 มีนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู 2502) เข้ารับการอบรม จำนวน 151 คน ครูควบคุม จำนวน 10 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อให้เยาวชนได้ใกล้ชิดพระศาสนาห่างไกลยาเสพติด ได้ศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น ได้ฝึกฝนปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้เยาวชนสามารถนำหลักธรรมคำสอนไปใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง การจัดอบรมในครั้งนี้ กิจกรรมต่างๆ ประกอบด้วย กิจกรรมธรรมะเปิดใจ ก่อนก้าวไปสู่การเรียนรู้, กิจกรรมเขียนด้วยมือ สื่อถึงใจมอบให้แม่, กฎแห่งกรรม, กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์อัตถจริยอาสา, ธรรมะปฏิบัติวิปัสสนานุบาล, กิจกรรมโยคานุสสติ เรียนรู้ทุกย่างก้าว เป็นต้น นายธีระ เจี่ยสกุล ประธานสภา อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า การจัดอบรมโครงการค่ายพุทธบุตร จะช่วยให้นักเรียนเกิดความเข้าใจและความศรัทธาในพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เห็นได้ว่าจากหัวข้อการอบรมและการฝึกปฏิบัติตนได้จัดขึ้นหลายกิจกรรม แสดงถึงความตั้งใจอันดียิ่งของ อบจ.ภูเก็ต และคณะพระวิทยากรที่ประสงค์จะจุดประกายความรู้ ความเข้าใจอันดีให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน โดยเฉพาะเยาวชนในจังหวัดภูเก็ต เพื่อส่งเสริมให้เมืองภูเก็ต เป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ขอขอบคุณพระวิทยากรจากวัดยานนาวา กรุงเทพฯ และวัดอนุภาษกฤษฎาราม (วัดเก็ตโฮ่) จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค ครู-อาจารย์ คณะผู้จัดการอบรมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ให้ความร่วมมือสนับสนุนให้การจัดอบรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ได้กำหนดไว้ จนสามารถนำความรู้ และทักษะ ตลอดจนประสบการณ์จากการฝึกอบรมไปสู่การปฏิบัติจริงบังเกิดผลเป็นความสำเร็จ
โดย : webmaster 
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:41:55 น.
อ่าน 86 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมค่ายพุทธบุตร รุ่นที่ 2 เปิดภาคการศึกษาใหม่ให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัด
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมโครงการ...
17 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
14 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต เปิดโครงการพัฒ...
13 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมคณะก...
13 พ.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ขอเชิญชวนเข้าร...
08 พ.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 เปิดรับสมัครรับเลือกตั้ง ...
06 มี.ค. 2555
 ผลเลือกตั้งนายก อบจ.ภูเก็ต...
10 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
04 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ต้อนรับคณะ อบจ....
12 มี.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
26 มิ.ย. 2557

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>><<<สมัครออนไลน์>>>


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>