ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561 "
อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่ศาลาประชาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต เป็นประธานเปิด “โครงการปฐมนิเทศข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูองค์การบริหารส่วนจังหวัด และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561” โดย นางสุวรรณา ศิริพงษ์รุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการเจ้าหน้าที่ อบจ. กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต และนายศราวุธ อินทะเสม ผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เป็นวิทยากรให้ความรู้ตามโครงการดังกล่าว โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ อบจ.ภูเก็ต และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลักการพัฒนาขีดความสามารถภายใต้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงจัดให้มีโครงการปฐมนิเทศข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน และพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานที่เริ่มปฏิบัติงานมีความรู้ความเข้าใจในวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย โครงสร้างองค์กร ระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ ความมีคุณธรรมจริยธรรม การตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานราชการให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการ อบจ. ข้าราชการครู อบจ. และพนักงานจ้าของ อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 นั้น เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ เปิดโลกทัศน์ เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การทำงานเป็นทีม รวมทั้งสร้างสัมพันธ์อันดี แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน มีความภาคภูมิใจในงานที่ปฏิบัติ มีความรักและความเชื่อมั่นในองค์กร ทั้งนี้ เชื่อว่าการจัดโครงการดังกล่าว จะทำให้ข้าราชการบรรจุใหม่ ข้าราชการรับโอน และพนักงานจ้างจัดจ้างใหม่ ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ แนวคิดและหลักการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การเป็นข้าราชการที่ดี และนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและประชาชน”
โดย : webmaster 
วันที่ 08 มีนาคม 2561 เวลา 10:13:49 น.
อ่าน 298 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 1.50 จาก 5 คะแนน (2 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดโครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานจ้าง ปีงบประมาณ 2561
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรมโครง...
16 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต จัดงานวันเด็กแ...
14 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะกรรมก...
11 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม Ki...
10 ม.ค. 2562
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมงานสัมมนาก...
09 ม.ค. 2562
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556

<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>