ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐของดี จ.ภูเก็ต” (Grand Opening) ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐของดี จ.ภูเก็ต” (Grand Opening) ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) "
อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐของดี จ.ภูเก็ต” (Grand Opening) ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 19.00 น. นายวัชรินทร์ ปฐมวัฒนพงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย นายเสถียร แก้วพระปราบ รองปลัด อบจ.ภูเก็ต นายประวัติ พิมานพรหม สมาชิกสภา อบจ.ภูเก็ต นางชุติมา จันทร์มี ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต” (Grand Opening) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 ธันวาคม 2560 ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดย นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวรายงานถึงความเป็นมาของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติให้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด โดยบูรณาการตลาดประชารัฐทั้ง 9 ประเภท ภายใต้โครงการตลาดประชารัฐ ด้วยการพัฒนาพื้นที่ตลาดใหม่ ขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมหรือเพิ่มวันทำการ เพื่อบูรณาการจัดสรรพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าให้ประชาชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ ให้แก่ผู้ประกอบการแต่ละกลุ่มประเภทสินค้าในแต่ละระดับ ทั้งเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย จังหวัดภูเก็ตได้ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้อำเภอรับลงทะเบียนผู้ประกอบการ ทั้งรายใหม่ หรือเป็นผู้ประกอบการรายเดิมแต่ปัจจุบันไม่มีสถานที่ขาย ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 และกำหนดให้ทุกอำเภอดำเนินการเปิดตลาดประชารัฐ (Grand Opening) พร้อมกันในวันที่ 5 ธันวาคม 2560 นายกองโท อดุลย์ ชูทอง นายอำเภอถลาง กล่าวว่า “อำเภอถลางได้เปิดลงทะเบียนผู้ประกอบการ ซึ่งมีผู้มาลงทะเบียน จำนวน 197 ราย แบ่งแยกตามประเภทตลาด 4 ประเภท ได้แก่ ตลาดประชารัฐของดีวิถีชุมชน ธ.ก.ส. 1 แห่ง จำนวน 2 ราย ตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจ 2 แห่ง จำนวน 15 ราย ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ 11 แห่ง จำนวน 68 ราย และตลาดประชารัฐของดีจังหวัด (Gateway) 3 แห่ง จำนวน 112 ราย ซึ่งอำเภอถลางได้จัดส่งรายชื่อผู้ลงทะเบียนทั้งหมดให้กับผู้ประกอบการเรียบร้อยแล้ว สำหรับวันนี้ มีผู้ประกอบการที่ลงทะเบียนมาร่วมจำหน่ายในตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต (Gateway) ณ ประตูเมืองภูเก็ต ทั้งสิ้น 70 ราย ซึ่งเป็นผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะทำงานพิจารณาจัดสรรพื้นที่ตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ระดับจังหวัด จำนวน 118 ราย โดยมีผู้ประกอบการ/ผู้ค้า ตามโครงการธงฟ้าราคาประหยัด จำนวน 1 บูธ และผู้ประกอบการ/ผู้ค้า สินค้า OTOP จำนวน 20 ราย นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมสันทนาการและบันเทิง กิจกรรมการแสดงบนเวทีทั้งกลางวันและกลางคืน รวมทั้งนิทรรศการของดีจังหวัด กิจกรรมจากภาคประชาชนและองค์กรต่างๆ เพื่อเปิดพื้นที่สาธารณะ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์จากทุกภาคส่วน โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต ท้องถิ่นอำเภอถลาง ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอถลาง และองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว” ด้าน นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ในการลดความเหลื่อมล้ำ การช่วยเหลือคนเดือดร้อน สร้างงานสร้างอาชีพให้ประชาชน และพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มเครือข่าย OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนไม่มีสถานที่ขาย โดยได้จัดให้มีโครงการตลาดประชารัฐขึ้น ดำเนินการในลักษณะการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในรูปแบบประชารัฐ สนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่ตลาดเดิมที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาตลาดใหม่ สร้างพื้นที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายมาพบกันอย่างเป็นธรรมชาติ รองรับผู้ที่มีความเดือดร้อนให้มีพื้นที่ในการค้าขาย รวมถึงการยกระดับการค้าขายในชุมชน จังหวัดภูเก็ตได้เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 10-30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมาก สรุปทั้งจังหวัดมีการลงทะเบียน 1,074 คน จังหวัดได้ให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการเหล่านี้ให้ครอบคลุมทุกราย โดยพยายามจัดสรรพื้นที่ของแต่ละตลาดที่มีอยู่ทั้ง 7 ตลาด ให้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด สำหรับวันนี้ ถือเป็นวันเปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดภูเก็ต ของอำเภอถลาง สามารถเพิ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีความพร้อมมาจำหน่ายในตลาดนี้ได้ถึง 70 ราย ทั้งนี้ ขอขอบคุณ บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด นายก อบจ.ภูเก็ต นายก อบต.ไม้ขาว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมด้วยช่วยกัน ในการขับเคลื่อนตลาดประชารัฐให้ประสบความสำเร็จ ซึ่งหวังว่าตลาดแห่งนี้จะเป็นตลาดประชารัฐต้นแบบให้กับตลาดอื่นๆ ต่อไป” ผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต กล่าว
โดย : webmaster 
วันที่ 07 ธันวาคม 2560 เวลา 11:49:26 น.
อ่าน 198 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ร่วมเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดประชารัฐของดี จ.ภูเก็ต” (Grand Opening) ณ ประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway)
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีเปิดงา...
17 พ.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมโครงการอบร...
17 พ.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมหารือแนว...
12 พ.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมคณะทำงาน...
08 พ.ย. 2561
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมการบริหา...
07 พ.ย. 2561
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>