ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย” "
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย”
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานเปิดการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการให้แก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ ภายใต้โครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต (ต่อเนื่อง) ปี 2558 หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต โดยมี นางวัลภา จีนลอย หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ
จากการดำเนินโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ คือ ผู้ป่วยเรื้อรังและคนพิการที่นอนติดเตียงอยู่ที่บ้าน จำนวน 765 ราย ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้องและต่อเนื่อง โดยทีมสหวิชาชีพ ได้แก่ แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และจิตอาสาสมัครสาธารณสุขที่ผ่านการอบรมฯ ร่วมกันออกเยี่ยมติดตามดูแล โดยการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยฯ แบบองค์รวม นั่นคือ การมีสุขภาวะและมีคุณภาพชีวิตที่ดี อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี อยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุขด้วย สำหรับโครงการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการในชุมชนจังหวัดภูเก็ต (ต่อเนื่อง) ปี 2558 นี้ ยังคงยึดวัตถุประสงค์เดิม คือ จิตอาสาสมัครสาธารณสุขในโครงการฯ ได้รับความฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการด้านการดูแลผู้ป่วยอย่างถูกต้องและเหมาะสม หลักสูตร 2 วัน กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 260 คน ในหลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย” โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์ คมสัน ทินกร ณ อยุธยา และคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ยาแผนไทยสำหรับผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการติดเตียงในครั้งนี้ นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “เป็นที่น่ายินดีที่จังหวัดภูเก็ตของเรามีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เรามีเครือข่ายจิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล ที่เข้มแข็งพร้อมที่สละเวลาในการออกเยี่ยมดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการที่บ้านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งเห็นได้จากที่ได้มีการลงเยี่ยมผู้ป่วยในพื้นที่ พบว่า เดิมผู้ป่วยที่นอนติดเตียงอยู่บ้านบางรายไม่สามารถออกจากบ้านได้เลยนั้น ขณะนี้เขาเหล่านั้นสามารถลุกขึ้นมานั่งรถเข็นและออกจากบ้านได้ด้วยตัวเอง และเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวที่ช่วยหารายได้อีกด้วย ทั้งนี้ เกิดจากจากความร่วมมือร่วมใจของทีมสหวิชาชีพที่เข้มแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และทุกภาคส่วน ได้ให้การช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการฯ มาโดยตลอด ในการนี้ ขอขอบคุณ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ คณะทำงาน ผู้เข้ารับการอบรมและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ได้เสียสละแรงกายแรงใจ ในการจัดการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้”.
โดย : webmaster 
วันที่ 04 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:04:10 น.
อ่าน 994 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบรมฟื้นฟูความรู้เชิงปฏิบัติการแก่จิตอาสาสมัครสาธารณสุขเชี่ยวชาญ หลักสูตร “การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและผู้พิการแบบแพทย์แผนไทย”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
15 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
13 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบร...
04 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
04 ก.ค. 2558
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2556
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาใ...
24 เม.ย. 2556


<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>