ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 หัวหน้าส่วนราชการ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจรองนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หลักสูตร “การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการท่องเที่ยว”พิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หลักสูตร “การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการท่องเที่ยว” "
อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หลักสูตร “การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการท่องเที่ยว”
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ที่โรงแรมสุโขสปารีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต นายสรธรรม จินดา รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการท่องเที่ยว” โดย นายศุภชัย บัวคำ ประธานชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ ซึ่งมี นายยงยุทธ ลักษณาวิบูลย์กุล หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน อบจ.ภูเก็ต ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม
สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23-25 มิถุนายน 2558 มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 40 ท่าน เป็นหัวหน้างานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต โดยได้รับเกียรติจากคุณสุรัตน์ กัณฑกิจ ผู้จัดการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม โรงแรมเลอเมอริเดียนภูเก็ต, คุณขจรศักดิ์ ทองวิไล ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป โรงแรมไดมอนด์คลิฟรีสอร์ทแอนด์สปา และคุณสุทิน เฉลยอาจ ผู้จัดการแผนกเครื่องดื่ม โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ภูเก็ต เป็นวิทยากร นายศุภชัย บัวคำ ประธานชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามัน กล่าวว่า “การจัดอบรม หลักสูตร “การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการท่องเที่ยว” เป็นการจัดอบรมตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่ประสงค์ให้รายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากเข้าผู้พักในโรงแรมนั้นได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต ในปี 2558 เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน มีการแข่งขันทางการตลาดการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็นรายได้หลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตและประเทศไทย ประกอบกับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะให้ความสนใจและคาดว่าจะได้รับการบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐานเป็นมืออาชีพจากสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว หากการจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบด้านการท่องเที่ยวไม่ได้มาตรฐาน อาจจะส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการให้บริการ ทำให้นักท่องเที่ยวรู้สึกผิดหวังและไม่กลับมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ต อีกทั้งยังส่งผลให้เกิดความเสียเปรียบในตลาดแข่งขันของประเทศสมาชิกอาเซียนในภาคท่องเที่ยวและการบริการ และตลาดการท่องเที่ยวโลกอีกด้วย โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพของหัวหน้างานบริการอาหารและเครื่องดื่มในสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความรู้ความสามารถ ทักษะ เทคนิคในการจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มตามมาตรฐานสากล และนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและให้บริการ พร้อมสร้างทัศคติที่ดีในการทำงาน อันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ บรรลุตามเป้าหมายแห่งการให้บริการที่ดีที่สุด สามารถรับรองนักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจในการให้บริการ พร้อมทั้งสร้างแรงจูงใจให้นักท่องเที่ยวทั้งใหม่และเก่าหันมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตมากขึ้น และสร้างรายได้ให้กับจังหวัดภูเก็ตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ขอขอบคุณ อบจ.ภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมให้กับชมรมผู้จัดการอาหารและเครื่องดื่มอันดามันซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต มีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ด้าน นายสรธรรม จินดา รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองท่องเที่ยวมีชื่อเสียงในตลาดท่องเที่ยวโลก มีความสวยงามทางธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี เป็นจุดขายที่โดดเด่น นอกจากนั้นแล้วยังมีการบริการที่ดีเป็นอีกหนึ่งจุดขายที่มีความสำคัญและเป็นที่คาดหวังของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจังหวัดภูเก็ต ประกอบกับในปี 2558 เป็นปีที่เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีการแข่งขันทางการตลาดในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการบริการซึ่งเป็นรายได้หลักของจังหวัดภูเก็ตและประเทศด้วยแล้วนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว จะต้องมีหัวหน้างานบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีความรู้ความสามารถในการจัดการงานบริการที่มีมาตรฐานสากลและเป็นมืออาชีพ เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดและไปประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน ให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการอาหารและเครื่องดื่มที่มีมาตรฐาน อันจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจและเกิดแรงจูงใจในเดินทางกลับมาท่องเที่ยวยังจังหวัดภูเก็ตเพิ่มมากขึ้น อย่างไรก็ตาม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การฝึกอบรมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และขอขอบคุณวิทยากร ผู้จัดการฝึกอบรม และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมและสนับสนุนการจัดฝึกอบรมครั้งนี้” รองนายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว.
โดย : webmaster 
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 13:36:10 น.
อ่าน 819 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต หลักสูตร “การจัดการงานบริการอาหารและเครื่องดื่มในธุรกิจการท่องเที่ยว”
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
15 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
13 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการอบร...
04 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมพิธีละศีลอ...
04 ก.ค. 2558
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
21 ก.ค. 2558
 อบจ.ภูเก็ต เปิดประชุมสภา ...
28 ก.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมหารื...
30 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมเตรี...
27 พ.ย. 2556
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมจัดสัมมนาใ...
24 เม.ย. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>