ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
"องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำภูเก็ตไปสู่ เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม"

หมวด : ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต

หน้าแรก » ภารกิจนายก อบจ.ภูเก็ต » อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการพิมพ์ข่าว  ส่งข่าวนี้ให้เพื่อน

" อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ "
อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ
เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ได้เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต หลักสูตร “การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ” ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต และชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ร่วมกันจัดขึ้น ณ ห้องจามจุรี 2 โรงแรมภูเก็ตเมอร์ลิน จังหวัดภูเก็ต โดยมี นายมานพ ลีลาสุธานนท์ ปลัด อบจ.ภูเก็ต พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบจ.ภูเก็ต เข้าร่วม ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณประไพพรรณ เรียงพัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล โรงแรมบันยันทรีภูเก็ต และคุณกัมปนาท มกรมณี ผู้จัดการฝ่ายพนักงานสัมพันธ์ โรงแรมอังสนา ภูเก็ต มาเป็นวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 50 ท่าน เป็นผู้อำนวยการฝ่าย, ผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้างานในฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ฝ่ายบริหารงานบุคคล และผู้บริหารฝ่ายต่างๆ ของสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต
นายมงคล เวทสรางกูล กรรมการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรมชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า “การจัดอบรม หลักสูตร “การสร้างมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ” โดยการพัฒนาการทำงานเป็นทีมด้วยกิจกรรมสร้างความสามัคคีในองค์กร ซึ่งเป็นการจัดอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ได้รับการสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายบางส่วนจาก อบจ.ภูเก็ต ตามนโยบายของท่านนายก อบจ.ภูเก็ต ที่ประสงค์ให้รายได้ของ อบจ.ภูเก็ต ที่ได้รับมาจากการนำส่งค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ.ภูเก็ต จากผู้เข้าพักในโรงแรมนั้น ได้กลับไปสู่ผู้ที่มีส่วนในการจ่ายค่าธรรมเนียมให้ อบจ.ภูเก็ต สำหรับการฝึกอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้เพิ่มทักษะในการสร้างมนุษยสัมพันธ์และการพัฒนาบุคลิกภาพในการบริการด้วยหลักการทำงานเป็นทีม และทราบถึงแนวคิด กระบวนการ ขั้นตอนต่างๆ ในการจัดกิจกรรมภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย เสริมสร้างความเข้าใจ เรียนรู้และทำความรู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆ เสริมสร้างการไว้ใจ เชื่อใจและไว้วางใจในตัวสมาชิกที่อยู่ในทีมเดียวกัน เสริมสร้างการสื่อสารทั้งการฟัง การพูด และภาษากาย เสริมสร้างการคิดอย่างสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดการปฏิบัติ นำไปสร้างสิ่งใหม่ เสริมสร้างการเป็นผู้นำ ช่วยทำให้ทีมเป็นระบบและทีมเข้มแข็ง เสริมสร้างการเจรจาต่อรองที่จะสร้างข้อตกลงที่ได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่าย และเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจ ซึ่งจะสามารถร่วมงานกับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ จึงต้องขอขอบพระคุณท่านนายกฯ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่เห็นความสำคัญในการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรเพื่อการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต โดยการสนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมสัมมนาให้กับชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา ซึ่งจะส่งผลให้สถานประกอบการมีบุคลากรที่มีคุณภาพ มีมาตรฐานบริหารสถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป” ทางด้าน นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าวว่า “การพัฒนาที่ดีที่สุด คือการพัฒนาคน ซึ่ง อบจ.ทั่วประเทศมีเพียงไม่กี่แห่งที่เน้นเรื่องพัฒนาคนเป็นหลัก ทั้งนี้ ผมได้ปวารนาตัวว่ามาเป็นนายก อบจ.ภูเก็ต เพื่อทำให้ภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม คนที่เป็นบุคลากรในจังหวัดภูเก็ตจะต้องเรียนรู้การทำงานร่วมกัน และเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข สำหรับการฝึกอบรมโดยชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดภูเก็ต ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้โครงการเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรมเป็นโครงการที่เป็นจริง ซึ่งฝันจะเป็นจริงได้นั้นเราจะต้องมีการฝึก คนที่จะประสบความสำเร็จได้จะต้องมีการฝึกตัวเองอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้ สิ่งที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง คือ พวกเราได้เกิดมาในยุคไอที จึงสามารถเรียนรู้ในแต่ละวันได้อย่างมากมาย เพราะมีสื่อต่างๆ ที่เข้ามาสู่พวกเราได้อย่างทันทีทันใด การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมถึงการเลือกและรับข่าวสารต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ฉะนั้น จึงเป็นหน้าที่หลักของทุกคนที่จะต้องทำงานและฝึกฝนร่วมกัน สำหรับในวันนี้รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ทางชมรมบริหารงานบุคคลได้เกาะกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่นและทำงานเป็นทีม” นายไพบูลย์ กล่าวอีกว่า “ปัญหาของจังหวัดภูเก็ตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ คือ ต้องต่อสู้กับต่างชาติ ซึ่งในปี 2558 เราจะก้าวไปสู่ประชาคมอาเซียน และขณะนี้ชาวต่างชาติก็ได้เข้ามากับพวกเราแล้ว ในการนี้ เราไม่ได้กลัวต่างชาติ แต่กลัวจะไปสู้กับต่างชาติไม่ได้ เพราะต่างชาติเข้ามาทำมาหากินในบ้านเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่จะทำอย่างไรให้เราสามารถไปทำงานในต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นหน้าที่หลักของชมรมบริหารงานบุคคล ที่จะทำให้เรามีความพร้อมก้าวไปสู่อาเซียนให้ได้ ฉะนั้น จึงอยากฝากทุกท่านว่า เราต้องทำงานร่วมกันอย่างหนัก เพราะต้องสู้กับอาเซียนด้วยกัน อยากให้ทุกท่านได้ช่วยกันรักษาพัฒนาบุคลากรของเราให้พร้อม ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม และช่วยกันดูแลนักท่องเที่ยว อยากให้โรงแรมทุกห้อง มีภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือมีภาษารัสเซียด้วย สำหรับการอบรมในครั้งนี้ คิดว่าทุกท่านจะได้เพื่อน ได้เครือข่าย และได้รับความรู้อย่างมากมายจากวิทยากร ดังนั้น จึงอยากให้บุคลากรทุกท่าน ซึ่งเป็นผู้นำโรงแรมได้ใช้ความรู้เหล่านี้ไปพัฒนาในการดูแลนักท่องเที่ยว รวมถึงดูแลตนเองและครอบครัวให้ดีที่สุด อยากให้ทุกโรงแรมได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยกันคัดแยกขยะ และลดขยะให้ได้มากที่สุด ขอให้สิ่งดีๆ ที่เราได้ทำร่วมกัน เป็นพลังให้กับทุกคน พร้อมทั้งขอให้ทุกคนอยู่ด้วยความไม่ประมาท ซึ่งคนเราจะประสบความสำเร็จในแง่การบริหารงานได้นั้น จะต้องคิดในแง่บวกเสมอ” นายก อบจ.ภูเก็ต กล่าว
โดย : webmaster 
วันที่ 04 มิถุนายน 2555 เวลา 10:21:01 น.
อ่าน 471 ครั้ง
ความคิดเห็น 0 ครั้ง
คะแนน 0.00 จาก 5 คะแนน (0 ครั้ง)
อัลบั้มภาพประกอบ : อบจ.ภูเก็ต ส่งเสริมการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างมนุษยสัมพันธ์และพัฒนาบุคลิกภาพในการให้บริการ
ข่าวล่าสุด
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมความคืบห...
26 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมบันทึกเทปถ...
22 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมประชุมผู้บ...
19 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมศูนย์ปฏิ...
18 พ.ค. 2563
 อบจ.ภูเก็ต ร่วมรับฟังนโยบ...
15 พ.ค. 2563
ข่าวยอดนิยม
 อบจ.ภูเก็ต สนับสนุนรถโพถ้...
26 เม.ย. 2555
 อบจ.ภูเก็ต รับสมัครคัดเลื...
09 พ.ค. 2556
 อบจ.ภูเก็ต เตรียมความพร้อ...
18 พ.ค. 2555
 อบจ.ภูเก็ต ประชุมเตรียมคว...
22 พ.ค. 2555
 นายก อบจ.ภูเก็ต ให้กำลังใจ...
17 ธ.ค. 2556<<<รายละเอียดเพิ่มเติม>>>