ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"

********************************ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต********************************
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางการจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสนามกีฬาผาดโผน สวนสาธารณะสะพานหินโดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษา เพื่อศึกษาและวิเคราะห์โครงการเดินรถโดยสารประจำทางขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยใช้รถยนต์ไฟฟ้าและจัดสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 15 เครื่อง) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางงานจ้างทาสีแฟลตที่พักอาศัยและบ้านพักที่ราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดจ้างโครงการจ้างเหมาบริการปรับปรุงระบบโปรแกรมการให้บริการผู้ป่วย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมงานสีภายนอกของอาคาร 10 ชั้น และอาคารหอพักแพทย์พยาบาล 5 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตัดหญ้าดูแลและบำรุงรักษาสวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการดำเนินงานจ้างบริหารจัดการประตูเมืองภูเก็ต (Phuket Gateway) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการดำเนินกิจการรถขนส่งประจำทาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงแผ่นดินฯ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการงานจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคมและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการดำเนินงานนจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาดำเนินงานจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะฯ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานชมรมผู้สูงอายุจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างเหมาบริการบริหารจัดการเครื่องมือแพทย์ (แบบไม่รวมอะไหล่) รพ.อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ (ห้อง LAB) รพ.อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดหาอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พัก เพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ (โรงแรมรีเซ็นต้า ภูเก็ต สวนหลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักโรงแรมไนยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (หลังที่ 2) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักโรงแรมไนยางบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา (หลังที่ 1) ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลองฯ ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดสร้างปะการังเทียมเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศชายฝั่งทะเลจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา 4 แห่งและสถานที่อื่นๆ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น ขนาด 12 ห้องเรียน โรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการต่อเติมอาคารศูนย์เครื่องจักรกล ณ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกลแห่งที่ 2 โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมงานสีภายนอกของอาคาร 10ชั้น และอาคารหอพักแพทย์พยาบาล 5 ชั้น โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางแอสฟัลท์ AC 60/70 จำนวน 146 ถัง และยางแอสฟัลท์อิมัลชั่น CRS-2 จำนวน 25 ถัง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลงของโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมอาคารเรียน (อาคารรูปตัวแอล)โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ (ตันติโกวิทบำรุง) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำใต้ดินโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการการจัดซื้อระบบเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและระบบเครือข่ายพร้อมเชื่อมต่อระบบของโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามโรงเรียน อบจ.บ้านนาบอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ที่มิใช่ยา) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการทาสีแฟลตที่พักอาศัยและบ้านพักที่ราชการส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Atorvastatin 40 mg tablet จำนวน 150,000 เม็ด (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ชนิด 10 ล้อ ฯ (ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารเรียนศูนย์ออสเตรีย-ภูเก็ต โรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์เพื่อพัฒนาห้องสมุด โรงเรียน อบจ. บ้านไม้เรียบฯ ครุภัณฑ์สำนักงาน(เคาน์เตอร์ L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาอำเภอถลาง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียนโรงเรียน อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พัก เพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (Hihg Risk Contact) กลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหารตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อโครงการจัดซื้อรดบดสั่นสะเทือนชนิดล้อเหล็ก ขนาด 4 ตัน จำนวน 1 ตัน โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดหาอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (high Risk Contact) กลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย และกลุ่มเป้าหมายอื่นที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเห็นชอบ ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรอง แยกกักหรือกักกัน เพื่อการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ครั้งที่ 2 อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ (Re-Use water) ด้วยระบบแมมเบรน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ที่มิใช่ยา) สำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่โทรทัศน์ จำนวน 14 เครื่อง ของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อ Erythropoietin alpha 8000 IU Injection จำนวน 220 syringe (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์กองการศึกษาฯ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาศักยภาพงานบริการประชาชนห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถเกลี่ยดิน ขนาด 150 แรงม้า จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อโครงการจัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่ ขนาด 1 ตันฯ พร้อมกระบะบรรทุกติดตั้งอุปกรณ์ซ่อมบำรุง จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พัก เพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ โครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเวชภัณฑ์(ที่มิใช่ยา) ประเภทสายต่างๆและประเภทชุดทดสสอบต่างๆฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างมือ ล้างหน้าและแปรงฟัน โรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Erythropoietin alpha ๔๐๐๐ IU Injection จำนวน ๒,๗๐๐ ไวแอล (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อชุดเครื่องอุปโภคบริโภค ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต กรณีได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ครั้งที่ 1 อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในโรงพยาบบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยวิธีคัดเลือก อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 4 เครื่องฯ โรงเรียน อบจ.เมืองภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างต่อลิขสิทธิ์โปรแกรมบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดฯ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า-แปรงฟัน โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Liraglutide 6 mg/ml solution for Injection, 3 ml prefilled pen จำนวน 220 ด้าม (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Olopatadine hydrochloride in 2.5 ml Eye drop จำนวน 2,000 ขวด (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ชนิด 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน (ตามข้อบัญญัติฯ 2563) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง Isophane Human Insulin 70% and Regular Human Insulin 30% Injection 100 IU/ml for Penfill in 3 ml จำนวน 7,500 หลอด (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Hydroxypropylmethylcellulose 0.3% and Dextran 70 0.1% ฯจำนวน 224,000 หลอด (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคในกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact)ฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (ผ้าอ้อมอนามัยสำเร็จรูปและแผ่นรรองซับ)ฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคในท้องที่ฯ โครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหารตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซีฯ จำนวน 2 คัน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางสำหรับจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง กลุ่มแรงงานต่างด้าวและแรงงานต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมายฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) กลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการและกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (ช่วงที่ 2)โครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine)แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Insulin aspart 30% and Protaminated Insulin aspart 70% Injection 100 IU/ml for Penfill in 3 ml จำนวน 7,000 หลอดฯ (ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการระบบแจ้งเตือนไฟฟ้าส่องสว่าง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ ราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ ราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานสำหรับใช้ในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ถูกกักกันในสถานที่กักโรคฯ จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคฯตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อยา Sitagliptin 100 mg film-coated tablet จำนวน 41,000 เม็ด (ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหารตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหารตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ กลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ (High Risk Contact) กลุ่มแรงงานต่างด้าวฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูงฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำนักเรียน (รร.อบจ.สาธิตร่วมพัฒนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาวิจัยเพื่อวางแผนและพัฒนา กรณีศึกษา การบริหารจัดการกิจการขนส่งประจำทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศราคากลาง เช่าอาคารที่พัก ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรค ในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟฟ้าเสาสูงในจังหวัดภูเก็ต (สำนักการช่าง ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางจ้างโครงการจ้างจัดหาอาหาร ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรค ในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ถูกกักกันในสถานที่กักโรคฯ ตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรค ในท้องที่ (Local Quarantine) แบบบูรณาการ จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเรียนศิลปะ(รร.อบจ.บ้านตลาดเหนือ)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) กลุ่มแรงงานต่างด้าว และกลุ่มเป้าหมายอื่น ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตเห็นชอบ ที่จำเป็นต้องได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค กรณีโรคติดเชื้อไวรัส Covid19 อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคตามโครงการบริหารจัดการสถานที่กักโรคในท้องถิ่น (Local Quarantine) แบบบูรณาการจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการซ่อมเครื่องปรับอากาศส่วนกลาง ชั้น G AHU-07 และ AHU-08 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงพื้นสนามเด็กเล่น โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบ(ตันติโกวิทบำรุง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย ของกองแผนและงบประมาณ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซลชนิด 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คันฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมบำรุงรักษาไฟฟ้าส่องสว่างสนามกีฬาอำเภอถลาง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมระบบกันซึมพื้นดาดฟ้า ชั้น 3 และชั้น 10 จำนวนไม่น้อยกว่า 2,524 ตารางเมตร โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการสดุดีเท้าเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร งานแสดง แสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทรฯ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับอาหารผู้ป่วยใน รพ.อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน (ร.ร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 15 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำอำเภอกะทู้ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างโครงการปรับปรุงห้องผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างบุคลากรทางการพยาบาลปฏิบัติงานโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างสวนสาธารณะ ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
         ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์อบรมจริยธรรมอิสลามประจำจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างทำอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ของทางราชการ คนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะทางน้ำฯ ระยะเวลาดำเนินการ 4 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พักเพื่อใช้เป็นสถานที่กักกันโรคคนไทยที่เป็นผู้ควบคุมยานพาหนะและเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะทางน้ำฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าอาคารที่พัก เพื่อใช้เป็นสถานที่กักโรคกลุ่มสัมผัสเสี่ยงสูง (High Risk Contact) ฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างโครงการจ้างบุคลากรทางการพยาบาล ปฏิบัติงานโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาลอบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564ฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานที่อยู่ในรายการ E-Catalog ฯ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (E-market) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างทำป้ายบอร์ดปิดประกาศโครงการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อแบตเตอรี่สำหรับเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้าแบบต่อเนื่อง (UPS) โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างลานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ชุมชน (รร.อบจ.บ้านนาบอน) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อน้ำกลับมาใช้ใหม่ (Re-Use water) ด้วยระบบแมมเบรน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการเช่าสถานที่และตกแต่งสถานที่พร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการจัดประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันฯ อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างที่ปรึกษาดำเนินการพัฒนาระบบจัดการศึกษาภาษาอังกฤษโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางเช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำหรับส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (จำนวน 15 เครื่อง) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
         ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างตัดหญ้า ดูแลรักษาความสะอาดถนนทางหลวงหมายเลข 402, ถนนทางหลวงหมายเลข 4024, ถนนทางหลวงหมายเลข 4026, ถนนทางหลวงหมายเลข 4031 ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาตัดหญ้าดูแลและบำรุงรักษาสวน สนามหญ้า พันธ์ไม้ จำนวน 8 แห่ง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งทุ่นท่าเทียบเรือเพื่อจัดระเบียบความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวท่าเรืออ่าวฉลอง จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างดูแลรักษาความสะอาดพร้อมดูแลภูมิทัศน์บริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคารศาลาประชาคมและอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจัะงหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมอาคารโรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และอบรมจริยธรรม บริเวณมัสยิดอัลฮีดายะห์ บ้านท่าฉัตรไชย ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดหาป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED OUTDOOR FULL COLOR บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง จำนวน 1 ป้าย อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศห้องปฏิบัติการ โรงเรียน อบจ.บ้านไม้เรียบฯ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบขุมน้ำสวนสาธารณะ อำเภอกระทู้ (โรงเหล้า เฟส3) อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อเรือดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ลำ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า ชนิด 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างจัดทำตู้ (รร.อบจ.เมืองภูเก็ต) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรคนข้ามถนน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล ชนิด 10 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 12,000 ลิตร จำนวน 2 คัน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างโครงการดำเนินงานจ้างดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสวนสุขภาพเขาโต๊ะแซะ และบริเวณระบบน้ำพุดนตรี และทรัพย์สินโดยรอบสระน้ำ สวนสาธารณะสะพานหิน อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย บริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง บริเวณอาคารศูนย์ควบคุมเรือยอช์ตจังหวัดภูเก็ต (PYCC) และท่าเทียบเรือสำราญกีฬาอ่าวฉลอง ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่นสายนาเหนือ-ควนตาแท่น อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการจัดการเดินรถยนต์โดยสารประจำทาง ปีงบประมาณ2564 อ่านต่อ
        ประกาศ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน รพ.อบจ.ภูเก็ต ปีงบประมาณ2564 อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำสถานที่ราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อบจ. ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ 50พรรษา 4 แห่งและสถานที่อื่นๆ อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการจ้างดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผลการดำเนินงานของ อบจ. ภูเก็ต วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลางโครงการบริหารจัดการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ตำแหน่งอายุรแพทย์ ในการดำเนินงาน โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการเพื่อจัดหาบุคลากรและให้คำปรึกษาในการดำเนินงาน โรงพยาบาล อบจ. ภูเก็ต อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์การค้าลัคกี้คอมเพล็กซ์เป็นอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตแห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านต่อ
        ประกาศราคากลาง จ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาแรงงานบุคคลภายนอกสำหรับทำอาหารผู้ป่วยใน โรงพยาบาล อบจ.ภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ 2564 ระยะเวลาดำเนินการ 9 เดือน อ่านต่อ
      
นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422