ข้อมูลทั่วไป
 หน้าแรก
 รอยพระบาท ธ ยาตรา ณ ภูเก็ต
 ประวัติความเป็นมา
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 อำนาจหน้าที่
 โครงสร้าง อบจ.ภูเก็ต
 ทำเนียบฝ่ายบริหาร
 ทำเนียบฝ่ายนิติบัญญัติ
 ประกาศสภา อบจ.ภูเก็ต
การดำเนินงาน อบจ.
 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 แผนพัฒนา อบจ.ภูเก็ต
 ข้อบัญญัติ อบจ.
 แผนดำเนินงาน
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 แผนป้องกันการทุจริต
 ควบคุมภายใน
 รายงานสถานะทางการเงิน
บริหารงานบุคคล
 นโยบายและกลยุทธ์
 มติ ก.จ.จ.
 คำสั่ง/หนังสือสั่งการ/ประกาศ
 ประกาศรับสมัคร/โอน/ย้าย
 แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 พจนานุกรมสมรรถนะ
งานด้านพัสดุ
 แผนการจัดหาพัสดุ
 ประกาศงานพัสดุฯ
 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศราคากลาง
 ประกาศผลผู้ชนะ
 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง
 ประกาศนัดตรวจรับงานจ้าง
คลังความรู้
 กฏหมาย/ระเบียบ
 การจัดการความรู้
บริการประชาชน
Untitled Document
 ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
 ศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
 ศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
 โรงแรมยอดนิยมในภูเก็ต
 ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง
 เส้นทางเดินรถ อบจ.
 ระเบียบการใช้สนามกีฬา
 กฎหมาย ระเบียบ ก.ถ.
 การรักษาความปลอดภัยชายฝั่ง
 คู่มือประชาชน
 ขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการ
 สถิติการให้บริการ
 ความพึงพอใจการให้บริการ
 ติดต่อ อบจ.ภูเก็ต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 มาตรา 7(1)
 มาตรา 7(2)
 มาตรา 7(3)
 มาตรา 7(4)
 มาตรา 9(1)
 มาตรา 9(2)
 มาตรา 9(3)
 มาตรา 9(4)
 มาตรา 9(5)
 มาตรา 9(6)
 มาตรา 9(7)
 มาตรา 9(8)
 มาตรา 9(8)
รวมลิงค์
Untitled Document
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
"ภูเก็ตปลอดภัย ทันสมัยด้วยเศรษฐกิจสร้างสรรค์"
Untitled Document
นายหัตถ์ กตัญชลีกุล
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น
นายวิวัฒน์ จินดาพล
รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่ 1
รองประธานสภา อบจ.ภูเก็ต คนที่ 2

นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล
เลขานุการสภา อบจ.ภูเก็ต

นายไพโรจน์ รวมพรรณพงศ์
นางสาวชนกนันท์ โชติกิจสมบูรณ์
นายหัตถ์ กตัญชลีกุล
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 1
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 2
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 3

นางจริยา เจริญจิระตระกูล
นายพิพัฒน์ ยั่งยืน
นายวีระวงศ์ จรสกุล
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 4
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 5
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 6

นายเสริฐ ทองดี
นายสมัคร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
นายชูศักดิ์ เสมาตระกูล
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 7
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 8
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 9

นายปรีชาพัฒน์ ขรรค์วิไลกุล
นายวชิรวิชญ์ พึ่งแรง
นางอุษา สุขประเสริฐ
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 10
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 11
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 12

นายโอภาส ชอบดี
นายมนู เขียวคราม
นายไกรวุฒิ คุ้มบ้าน
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 13
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 14
สมาชิกสภาฯ อ.เมือง เขต 15

นายนพพันธ์ สืบศักดิ์
นายอิทธิพงษ์ คงนาม
นายสิน คหาปนะ
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 1
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 2
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 3

นายไพศาล อุทัชกุล
ว่าที่ ร.ต.ชาญณรงค์ ประทีป ณ ถลาง
นายวิวัฒน์ จินดาพล
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 4
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 5
สมาชิกสภาฯ อ.ถลาง เขต 6

นายนิพนธ์ บำรุงถิ่น
นายศุภชาติ กิจดำเนิน
นายสะอาด ล่าตะหลา
สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 1
สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 2
สมาชิกสภาฯ อ.กะทู้ เขต 3

 

 

 

 

 

 

 

นายก อบจ.ภูเก็ต
Untitled Document
เผยแพร่
Untitled Document
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
PHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG CounterPHP-Nuke PNG Counter
ตั้งแต่ 1-10-2013

@ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
5 ถ.นริศร ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทรศัพท์ 076-354204, 076-211877(ร้องทุกข์) โทรสาร 076-210422